Stichting Nieuw Rosa Spier Huis

Inschrijving Kamer van Koophandel: 32140892
Fiscaal nummer: 8199.75.308
Bankrekeningnummer: NL 13 ABNA 0248 9024 23

Gevestigd: Esseboom 2, 1251 CP Laren
Tel. Rosa Spier Huis: 035 – 538 67 97
info@rosaspierhuis.nl

Het huidige Rosa Spier Huis bestaat bijna 45 jaar. Wat echter in de jaren ‘70 een riant huis was, is dat nu niet meer. Het gebouw is verouderd en afgekeurd. Renovatie of nieuwbouw op de huidige locatie is geen optie gebleken, onder andere om financiële redenen. Daarom wordt een nieuw Rosa Spier Huis gerealiseerd aan de Hector Treublaan 1, dichtbij het huidige huis. Een ontwikkeling die bijzondere kansen brengt, maar ook een stevige uitdaging vormt en bepalend is voor de toekomst van het huis.

In 2016 hebben de bouwplannen definitief vorm gekregen, dit in nauw overleg met Cliëntenraad en Ondernemingsraad. EGM Architecten heeft een ontwerp gemaakt dat recht doet aan de geest van Rosa Spier en naadloos past in het groene landschap. In 2017 verwachten we de bouw te starten en de voorbereidingen voor de verhuizing te treffen, die gepland is in 2018.

Het nieuwe complex
Het nieuwe ‘Rosa Spier Huis’ bestaat uit een centraal gebouw met culturele voorzieningen en zorgfaciliteiten. In het complex worden bovendien 130 woningen gerealiseerd. Het complex is gelegen aan een prachtige tuin met een vijver, te midden van een bosrijke omgeving.

Cultuurgebouw
Een belangrijk onderdeel van het nieuwe huis is het cultuurgebouw, met uitgebreide culturele voorzieningen, waaronder een theater- en concertzaal, foyer met galerie café, een bibliotheek, een expositieruimte, ateliers, muziekstudio’s en een beeldentuin. Deze voorzieningen maken het mogelijk om ons rijke culturele programma met onder meer voorstellingen, concerten, exposities, workshops en lezingen voort te zetten en uit te breiden. Het nieuwe huis biedt bewoners zo volop mogelijkheden om te creëren en hun inspiratie te delen. Bezoekers hebben er alle ruimte om te genieten van bijzondere kunstuitingen en jonge talenten en oudere kunstenaars vinden er gelegenheid om samen te werken.

Voor de realisatie van het cultuurgebouw in het nieuwe Rosa Spier Huis is een bedrag van
€ 5.330.000,- (incl. BTW) nodig. We hebben diverse fondsen, stichtingen en particulieren benaderd voor een financiële bijdrage. De eerste bijdragen zijn inmiddels toegezegd. Tot op heden (januari 2017) heef de Anna Stibbe Stichting een genereuze bijdrage gedaan van € 2,7 miljoen voor de bouw van de concert-/theaterzaal gedaan, die in de toekomst haar naam zal dragen. De Stichting Vrienden van het Rosa Spier Huis heeft € 100.000 toegezegd als bijdrage aan de bouw en inrichting van het algemene atelier. Stichting RCOAK draagt € 20.000 bij aan de inrichting van het cultuurgebouw. Stichting Sluyterman van Loo doneert € 43.500 ten behoeve van een reseverings- en ticketingsysteem en de personeelskosten van de manager cultuur in het eerste jaar. Ook hebben we een particuliere bijdrage van € 50.000 ontvangen ten behoeve van de inrichting van het cultuurgebouw. Voor het verwerven van het resterende gedeelte is een fondsenwervingsstrategie uitgewerkt met een ervaren fondsenwervingsbureau. Momenteel zijn er gesprekken gaande met potentiële major donors, fondsen en stichtingen. Verder is een Comité van Aanbeveling gevormd dat zich actief inzet voor de fondsenwerving en deuren te openen binnen hun netwerk. Ook worden er in 2017 diverse wervingsevenementen georganiseerd waaronder een bijeenkomst voor de huidige donateurs en een kunstveiling.

Onze tegenprestatie
Particulieren, fondsen of bedrijven kunnen verschillende onderdelen in het nieuwe cultuurgebouw adopteren en daarmee permanent naamgever van deze ruimte worden: de beeldentuin, de hoofdentree, het plein, de openbare ateliers en muziekstudio’s, de bibliotheek, het galerie café en de expositieruimte. Hetzelfde geldt voor de adoptie van: een stoel in de theater-/concertzaal, een bankje in de tuin, individuele muziekstudio’s en ateliers of als algemene begunstiger. Sponsoring in natura is ook mogelijk, bijvoorbeeld door bij te dragen met een licht- en geluidsinstallatie voor in de Anna Stibbe concert-/theaterzaal, de stoelen en boekenkasten van de bibliotheek en de aankleding van het terras met luifels en meubilair.
Indien gewenst bieden wij naast naamgeving ook het volgende:
• Recht op voorverkoop van kaarten voor de vaste programmering van voorstellingen en concerten.
• Vermelding op de website van het Rosa Spier Huis als sponsor.
• Uitnodiging voor een speciale avond met een voorstelling of een concert, georganiseerd voor alle donateurs.
• Ontvangst van het boek ‘Een leven lang kunst’ over het Rosa Spier Huis.

De stichting heeft een culturele ANBI status. Graag vertellen we u meer over de fiscale voordelen van een gift.

Klik hier voor de brochure

Klik hier voor een filmpje over de nieuwbouw.

Comité van Aanbeveling
Het Rosa Spier Huis krijgt volop lof en steun van bekende kunstenaars, artiesten en mediapersoonlijkheden. Zij vormen het comité van aanbeveling dat zich actief inzet om fondsen te werven.

bezoek het comité van aanbeveling —

Informatie over de Stichting Nieuw Rosa Spier Huis
Inleiding
De start van de nieuwbouw heeft vanwege juridische procedures enige tijd op zich laten wachten. Inmiddels is de nieuwbouw daadwerkelijk een feit.

Doelstelling
Op 16 september 2008 is de Stichting Nieuw Rosa Spier Huis opgericht door het toenmalige bestuur van de Rosa Spier Stichting.

De stichting is in het leven geroepen om de financiële middelen voor de culturele delen van de nieuwbouw bijeen te brengen. Het is belangrijk dat er een duidelijke scheiding aangebracht wordt tussen de financiën van de WLZ gesubsidieerde Rosa Spier Stichting en de stichting ten behoeve van de nieuwbouw.

Klik hier voor de volledige statuten van Stichting Nieuw Rosa Spier Huis

 

Het Bestuur is als volgt samengesteld:
Dhr. drs. R.F. Havenga (voorzitter). Partner Houthoff Buruma
Mw. A. Hammann (penningmeester). SR Belasting Adviseur Baker Tilly Berk
Dhr. E. van Ginkel (Lid)  Zakelijk directeur Rijksmuseum
Mw. B. Wassenaar (Lid) Voormalig directeur-bestuurder Rosa Spier Stichting
Mw. K. Annaert (secretaris) directeur-bestuurder Rosa Spier Stichting

De bestuurders ontvangen geen beloning.

Financiële positie; klik hier voor het jaarverslag 2016.

 

BELEIDSPLAN 2017 – 2019

 Datum: december 2016

  • 1. Inleiding
  • 2. Doelstelling
  • 3. Bestuur
  • 4. Visie en uitvoering
  • 5. Fondsenwerving
  • 6. Financiën
  • 7. Begroting

1. Inleiding

De Stichting Nieuw Rosa Spier Huis is opgericht op 16 september 2008 en is verbonden met het Rosa Spier Huis in Laren, een woon-, werk- en zorgcentrum voor kunstenaars en wetenschappers, bij voorkeur met een sterke verankering in de wereld van kunst en cultuur.

De exploitant van het Rosa Spier Huis, de Rosa Spier Stichting is een toegelaten zorginstelling, verantwoordelijke voor de exploitatie van de zorg- en dienstverlening aan de bewoners van het Rosa Spier Huis.

Het huidige gebouw en de grond is eigendom van de Stichting Esseboom.

In de komende jaren zal het Rosa Spier Huis voor het huidige gebouw vervangende nieuwbouw realiseren, omdat het gebouw niet meer aan de bouwkundige normen voor de huisvesting van ouderen voldoet. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.
Omdat de Stichting Nieuw Rosa Spier Huis haar activiteiten richt op het Rosa Spier Huis, stemt de stichting haar activiteiten af op de ontwikkelingen met betrekking tot deze nieuwbouw.
Daarom is dit beleidsplan gekoppeld aan de geplande nieuwbouw van het Rosa Spier Huis.

2. Doelstelling
Stichting Nieuw Rosa Spier Huis heeft volgens haar statuten de volgende doelstelling:
1. De Rosa Spier Stichting en de met haar in een groep
verbonden rechtspersonen, waaronder begrepen doch niet beperkt tot Stichting
Esseboom te ondersteunen in het uitdragen en uitoefenen van de doelstelling in de
meest ruime zin van het woord. Zij zal zich daarbij primair richten op het – ten behoeve
van de nieuwe vestiging van het Rosa Spier Huis – mede mogelijk maken van de
huisvesting en de exploitatie ten behoeve van de culturele elementen opdat het
karakter van het Rosa Spier Huis – conform haar doelstelling – gewaarborgd blijft en al
hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin van het woord.
2. Stichting Nieuw tracht dit doel te bereiken door het bijeenbrengen van financiële
middelen, op alle daartoe geëigende manieren, waaronder begrepen het werven van
fondsen en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn, alles in de ruimste zin van het woord, één en ander voor zover het bijdraagt aan
de onder lid 1 van dit artikel opgenomen doelstelling van Stichting Nieuw.

Na het behalen van de doelstelling zal de Stichting Nieuw Rosa Spier Huis opgeheven worden. Het eigendom van het gebouw zal worden overgedragen aan de Stichting Esseboom.

3. Het Bestuur
Het Bestuur bestaat uit externe leden en de directeur/bestuurder van het Rosa Spier Huis. Gezamenlijk bepalen zij het beleid m.b.t. de activiteiten van de Stichting Nieuw Rosa Spier huis.

4. Visie en uitvoering
De Stichting Nieuw Rosa Spier Huis zal zich inzetten geld bijeen te brengen ten behoeve van de culturele delen van het nieuw te bouwen Rosa Spier Huis. Het Rosa Spier Huis is in 1969 geopend als woon- en werkcentrum voor kunstenaars en (bij voorkeur aan kunst gerelateerde) wetenschappers.

De Raad van Toezicht, directeur/bestuurder en de Cliëntenraad van het Rosa Spier Huis willen de oorspronkelijke doelstelling weer nieuw leven inblazen: kunstenaars en wetenschappers, bij voorkeur met een grote verankering in de wereld van de kunst, een woon- en werkplek bieden. Die bewoners, die naast huisvesting ook verzorging of verpleging nodig hebben, zodanige ondersteuning bieden, dat men kan blijven wonen in de sfeer zoals men die een leven lang gewend is geweest.

Deze visie is vastgelegd in:
• Meerjarenbeleidsplan Rosa Spier Huis/St. Esseboom
• Programma van Eisen Nieuwbouw

De Stichting Esseboom exploiteert het culturele deel, huurt de appartementen en verhuurt deze aan de doelgroep en verhuurt het zorggebouw aan Stichting Rosa Spier Huis. De culturele delen van het gebouw kunnen en zullen niet op commerciële basis geëxploiteerd worden. Met name de kosten voor de bouw en oprichtingskosten zullen uit andere financiële bronnen gehaald moeten worden.

Het gehele nieuwbouwproject bestaat uit drie onderdelen:
• Het culturele deel; dat gefinancierd wordt met schenkingen en legaten
• Het zorggebouw, dat deels uit eigen vermogen wordt gefinancierd aangevuld met een hypothecaire lening
• De appartementen; welke door een investeerder ontwikkeld worden en door de Rosa Spier Stichting integraal gedurende een periode van minimaal 15 jaar gehuurd worden.

Speciaal voor de financiering van de culturele delen van de nieuwbouw is de Stichting Nieuw Rosa Spier Huis opgericht. Onder de culturele delen van de nieuwbouw wordt verstaan:
• concert- en theaterzaal
• aangrenzende foyer
• expositieruimte
• ateliers en muziekstudio’s
• bibliotheek

5. Fondsenwerving
De Stichting Nieuw Rosa Spier Huis zal in beperkte tijd proberen de doelstelling te halen: voldoende financiële middelen bijeenbrengen voor dekking van de bouw en inrichting van de culturele ruimten van het nieuwe Rosa Spier Huis.

Inmiddels is een breed netwerk ontwikkeld, in zowel de kunstwereld als de financiële wereld. Zowel bedrijven en particulieren als fondsen die zich richten op kunst en cultuur of op ouderen zijn/worden benaderd. Het Rosa Spier Huis laat zich bij de fondsenwerving ondersteunen door van Dooren Advies.

De bestuurder/directeur van de Rosa Spier Stichting zullen contact onderhouden met het Bestuur van de Stichting Nieuw Rosa Spier Huis om elkaar op de hoogte te houden van de voortgang van de bouw en de fondsenwerving.

6. Financiën
Om de financiën gescheiden te houden van het Rosa Spier Huis is een rekening worden geopend op naam van Stichting Nieuw Rosa Spier Huis.

De administratie zal worden uitgevoerd door een medewerker van de Rosa Spier Stichting. Omdat het Rosa Spier Huis een WLZ gefinancierde stichting is en daarmee aan regels is gebonden, zal de kostprijs van het aantal uren die hiermee gemoeid zijn, in rekening worden gebracht bij de Stichting Nieuw Rosa Spier Huis.

De leden van het Bestuur ontvangen geen vergoedingen voor hun werkzaamheden.
Per jaar zal de jaarrekening worden opgemaakt door de boekhouder en goedgekeurd door een (extern) accountant. Het Bestuur de Stichting Nieuw Rosa Spier Huis stelt de jaarrekening vast.

Na realisering van de doelstelling, zal de Stichting worden opgeheven. Echter, de Stichting behoudt haar bestaansrecht, zolang er nog geen financiële dekking is gevonden voor bepaalde onderdelen van het culturele gebouw of voor de inrichting daarvan.

7. Begroting
De begroting kunt u vinden op pagina 20 en 21 van de brochure. Klik hier voor de brochure.