Rosa Spier Stichting

ANBI-stichting
Gevestigd: Hector Treublaan 97, 1251 CG, Laren
Tel. Rosa Spier Huis: 035 – 538 67 97

Doelstelling

Volgens de statuten (d.d. 18-12-2013)  is de doelstelling van de Rosa Spier Stichting:

1. De stichting heeft ten doel huisvesting en zorg en diensten te verschaffen aan kunstenaars en wetenschappers, bij voorkeur met een sterke verankering in de wereld van kunst en cultuur. Zowel de huisvesting als de zorg en diensten worden op een zodanige wijze aangeboden, dat dit het kunstenaarschap ondersteunt en de werkzaamheden van bewoners bevordert.

 2. de stichting tracht haar doel te bereiken door:
a.    het exploiteren van een of meerdere woon-, werk- en zorgcentra ten behoeve van haar doelgroep;
b.    het organiseren van culturele activiteiten in het Rosa Spier Huis;
c.    Het aanbieden van zorg op individuele basis, gebruik makend van gesubsidieerde en particuliere gelden;
d.    alle overige wettelijke middelen.

Klik hier voor de volledige statuten van de Rosa Spier Stichting.
Klik hier voor de statuten van Stichting Esseboom.

Inschrijving Kamer van Koophandel: 41125903

Fiscaal nummer ANBI: 3016456

Bankrekeningnummer: NL26 ABNA 0246.4503.20

Het Bestuur en Raad van Toezicht zijn als volgt samengesteld:

Bestuur:
Mevr. K.E.M. Annaert, directeur/bestuurder

Raad van Toezicht per 1 mei 2019:
Dhr. Ir. J.B. Crol (voorzitter)
Dhr. J.F.W.M. van Laarhoven (voorgedragen door bewoners/Cliëntenraad)
Mevr. Mr. I.M.B. Kramer
Mevr. Drs. H.C. van Eyck van Heslinga
Mevr. L.M. van der Goes van Naters – Hijmans

Activiteiten

Het Rosa Spier Huis is een woon-werk en zorggemeenschap voor kunstenaars en aan kunst gerelateerde wetenschappers. Het Rosa Spier Huis biedt de bewoners een scala faciliteiten en activiteiten op het gebied van kunst. Er zijn muziekstudio’s, ateliers, werkruimten, een bibliotheek, een expositieruimte en een concert- theaterzaal. Er zijn jaarlijks  concerten- theatervoorstellingen, lezingen, workshops en activiteiten zoals  franse les, yoga, wandelen, excursies, etc. etc.

Het Rosa Spier Huis biedt ondersteuning aan de bewoners, op maat, zoals zij dat wensen. Onze dienstverlening is gericht  op het actief blijven beoefenen van de passie. De Rosa Spier Stichting heeft een WTZI toelating (Wet toelating Zorginstellingen). We bieden levensloop bestendige ondersteuning: een bewoner kan hier wonen met een lichte zorgvraag en óók met een zwaardere zorgbehoefte. Op dit moment wonen in het huis ook bewoners met dementie. Wij willen ook deze bewoners de ondersteuning en zorg blijven bieden die zij nodig hebben. Mensen met dementie hebben bijvoorbeeld vaak behoefte om te lopen. Op de nieuwe locatie kunnen we dat beter faciliteren, met een speciale afdeling, afgeschermde tuinen en de toepassing van domotica. Door de vergrijzing van de samenleving neemt het aantal mensen met dementie toe (boven de 90 is er een kans van 40%).

Het Rosa Spier huis verhuist eind 2019 naar de Hector Treublaan in Laren. De huidige locatie is sterk verouderd en voldoet niet meer aan de huidige wet-en regelgeving.
Op de nieuwe locatie komt nog meer ruimte voor (actieve) kunst. Zo blijft het unieke karakter van het Rosa Spier Huis bestaan: het samengaan van het wonen, werken en cultuur. De ambitie voor de toekomst is echter nog groter: we willen het toegankelijke karakter van het cultuurgebouw nog verder versterken. Dit uit zich nu al in samenwerkingen met diverse theatergezelschappen en regionale culturele instellingen, (hoge)scholen, universiteiten en regionale zorginstellingen

Voor meer informatie: zie het meerjarenbeleidsplan op deze website.

Financiële positie

Financiële gegevens treft u aan in de jaarrekening 2019.