Rosa Spier Stichting

ANBI-stichting
Gevestigd: Hector Treublaan 97, 1251 CG, Laren
Tel. Rosa Spier Huis: 035 – 538 67 97

Doelstelling

Volgens de statuten (d.d. 29-6-2021)  is de doelstelling van de Rosa Spier Stichting:

1. De stichting heeft ten doel huisvesting en zorg en diensten te verschaffen aan kunstenaars en wetenschappers, bij voorkeur met een sterke verankering in de wereld van kunst en cultuur. Zowel de huisvesting als de zorg en diensten worden op een zodanige wijze aangeboden, dat dit het kunstenaarschap ondersteunt en de werkzaamheden van bewoners bevordert.

 2. de stichting tracht haar doel te bereiken door:
a.    het exploiteren van een of meerdere woon-, werk- en zorgcentra ten behoeve van haar doelgroep;
b.    het organiseren van culturele activiteiten in het Rosa Spier Huis;
c.    Het aanbieden van zorg op individuele basis, gebruik makend van gesubsidieerde en particuliere gelden;
d.    alle overige wettelijke middelen.

Klik hier voor de volledige statuten van de Rosa Spier Stichting.
Klik hier voor de statuten van Stichting Esseboom.

Inschrijving Kamer van Koophandel: 41125903
Fiscaal nummer ANBI: 3016456
Bankrekeningnummer: NL26 ABNA 0246.4503.20

Het Bestuur en Raad van Toezicht zijn als volgt samengesteld:

Bestuur:
Dhr. H.A.B. van den Berg, directeur/bestuurder

Raad van Toezicht (per 1 juli 2022):
Dhr. R.E.C. Hoogma (voorzitter)
Dhr. J.F.W.M. van Laarhoven (voorgedragen door bewoners/Cliëntenraad)
Mevr. L.M. van der Goes van Naters – Hijmans
Mevr. J.J. Hellinga
Dhr. L. Hennink

Activiteiten
Het Rosa Spier Huis is een woon-werkgemeenschap voor kunstenaars en (bij voorkeur aan kunst gerelateerde) wetenschappers. Het Rosa Spier Huis biedt de bewoners een scala aan faciliteiten en activiteiten op het gebied van kunst en wetenschap. Er zijn muziekstudio’s, ateliers, een bibliotheek, een expositieruimte en de Anna Stibbe concert- theaterzaal. Naast concerten- en theatervoorstellingen, zijn er lezingen, workshops (ook door bewoners) en vele activiteiten zoals een leesclub, wandelen, etc. Ook werkt het Rosa Spier Huis nauw samen met Hogescholen voor de Kunst en conservatoria onder de noemer “Jong en Oud door Kunst verbonden”. Bewoners en studenten werken samen en wisselen kennis en ervaring uit, dit kan weer leiden tot voorstellingen, tentoonstellingen e.d.

In het Rosa Spier Huis wonen kunstenaars en wetenschappers van alle leeftijden, sommigen gaan nog dagelijks naar hun werk. Er is dus geen minimumleeftijd en een groot deel van de bewoners woont geheel zelfstandig (zij ontvangen geen zorg). Onze dienstverlening is gericht op het ondersteunen van de autonomie.

Mocht er toch zorg nodig zijn dan heeft de Rosa Spier Stichting ook een WTZI-toelating (Wet toelating Zorginstellingen). We bieden levensloopbestendige ondersteuning, zowel zorg aan huis (wijkzorg of tijdelijke zorg) als zwaardere zorg. In het zorggebouw bevinden zich twee afdelingen voor bewoners met dementie.

Het Rosa Spier Huis bestaat uit 92 zelfstandige appartementen (van 60- 105 m2) en 45 intramurale wooneenheden (Verpleeghuis).

Voor meer informatie: zie het meerjarenbeleidsplan op deze website.

Financiële positie
Klik hier voor de jaarrekening 2021.
Klik hier voor het jaarverslag 2021.
Klik hier voor de controleverklaring.