Stichting Garantiefonds Rosa Spier Huis

Statutaire naam: Stichting Garantiefonds Rosa Spier Huis
Gevestigd: Laren
Rechtsvorm: Stichting
Inschrijving KVK: 32077575
Fiscaal nummerr.: 812746089
Bankrekeningnummer: NL45INGB0651443644

Doelstelling
De Stichting heeft als doel het bevorderen, stimuleren, ondersteunen en realiseren van (de mogelijkheid om) niet-geïndiceerde- of andere bewoners op te nemen in het Rosa Spier Huis, zulks onder nader door het bestuur vast te stellen voorwaarden, alsmede het (doen) uitvoeren van de vereiste financiële administratie en het verwerven van alle vereiste geldmiddelen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door schenkingen, legaten, erfstellingen, subsidies en donaties, alsmede andere verkrijgingen. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de Stichting. Geen natuurlijke persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen beschikken als ware het zijn eigen vermogen.

Eind 2016 is het bestuur als volgt samengesteld:
Voorzitter, dhr. A.A.W. Hamburger
Secretaris, mevr. I.M.B. Kramer
Penningmeester, dhr. Ir. J.B. Crol

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Activiteiten
De Stichting heeft in het kader van haar doelstelling het beheer gevoerd over de middelen die uit hoofde van donaties zijn ontvangen. Er is een interne beleidsnotitie van kracht (woonkosten in het Rosa Spier Huis d.d. december 2016) waarin de procedure m.b.t. aanvragen en honoreren financiële ondersteuning is vastgelegd. Aan het begin van 2016 werd aan één bewoner financiële ondersteuning gegeven, in december is dit opgelopen tot drie.

Financiering
Aanvragen voor financiële ondersteuning zullen conform vigerende beleid worden beoordeeld. Het bestuur zal daarbij binnen de jaarlijks maximaal beschikbare bedragen blijven.

Jaarrekening
Klik hier voor de jaarrekening.

Statuten
Klik hier voor de statuten van Stichting Garantiefonds.