Rosa Spier Huis Laren - Logo

ANBI stichting

Stichting Garantiefonds Rosa Spier Huis

Stichting Garantiefonds Rosa Spier Huis

De Stichting heeft als doel het bevorderen en realiseren om niet-geïndiceerde- of andere bewoners op te nemen in het Rosa Spier Huis

Statutaire naam:

Stichting Garantiefonds Rosa Spier Huis

Gevestigd: Laren
Rechtsvorm: Stichting
Inschrijving KVK: 32077575
Fiscaal nummer.: 812746089
Bankrekeningnummer: NL45INGB0651443644

 
 
Theaterzaal Laren (Nh) in het Rosa Spier Huis

Doelstelling

De Stichting heeft als doel het bevorderen, stimuleren, ondersteunen en realiseren van (de mogelijkheid om) niet-geïndiceerde- of andere bewoners op te nemen in het Rosa Spier Huis, zulks onder nader door het bestuur vast te stellen voorwaarden, alsmede het (doen) uitvoeren van de vereiste financiële administratie en het verwerven van alle vereiste geldmiddelen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door schenkingen, legaten, erfstellingen, subsidies en donaties, alsmede andere verkrijgingen. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de Stichting.

Geen natuurlijke persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen beschikken als ware het zijn eigen vermogen.

Activiteiten

De Stichting heeft in het kader van haar doelstelling het beheer gevoerd over de middelen die uit hoofde van donaties zijn ontvangen.

Er is een interne beleidsnotitie van kracht (“Beleidgarantiefonds 2 maart 2021) waarin de procedure m.b.t. aanvragen en honoreren financiële ondersteuning is vastgelegd.

Er kan ondersteuning geboden worden voor wonen of werken (subsidie huur atelier/studio) of bij uitzonderlijke omstandigheden. In 2020 werd aan vier bewoners financiële ondersteuning verstrekt.

Harp Van Harpiste Rosa Spier Oprichtster Rosa Spier Huis

Bestuur

Het bestuur is als volgt samengesteld:

  • Voorzitter, dhr. J.F.W.M. van Laarhoven
  • Secretaris, mevr. J.J. Hellinga
  • Penningmeester, dhr. R.E.C. Hoogma (per 1-7-2022)

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Financiering

Aanvragen voor financiële ondersteuning zullen conform vigerende beleid worden beoordeeld. Het bestuur zal daarbij binnen de jaarlijks maximaal beschikbare bedragen blijven.