Rosa Spier Huis Laren - Logo

ANBI stichting

Stichting Nieuw Rosa Spier Huis

Stichting Nieuw Rosa Spier Huis

De (ANBI) Stichting Nieuw Rosa Spier Huis werd opgericht t.b.v. de realisatie van het cultuurgebouw in het nieuwe Rosa Spier Huis in Laren

Inschrijving Kamer van Koophandel: 32140892
Fiscaal nummer: 8199.75.308
Bankrekeningnummer: NL 13 ABNA 0248 9024 23

Gevestigd: Hector Treublaan 97, 1251 CG, Laren
Tel. Rosa Spier Huis: 035 – 538 67 97
info@rosaspierhuis.nl

 

Bouw

Het huidige Rosa Spier Huis bestaat ruim 50 jaar. Eind 2019 zijn wij verhuisd naar een nieuw gebouw op een nieuwe locatie, nog steeds in Laren, dicht bij het voormalige huis.. De bouwplannen werden in nauw overleg met Cliëntenraad en Ondernemingsraad ontwikkeld. EGM Architecten heeft een ontwerp gemaakt dat recht doet aan de geest van Rosa Spier en naadloos past in het groene landschap.

 

Nieuwe Rosa Spier Huis

Het nieuwe huis’ bestaat uit het Cultuurgebouw met aansluitend een zorggebouw voor bewoners met intensievere zorgbehoefte. Hier komen bevinden zich intramurale zorgeenheden. Hiernaast zijn er 92 zelfstandige (zorg)appartementen van verschilleden oppervlakten. Het complex is gelegen aan een prachtige tuin met een vijver, te midden van een bosrijke omgeving.

Maquette nieuwe Rosa Spier Huis in Laren (Gooi Nh)

Cultuurgebouw

Een belangrijk onderdeel van het Huis is het cultuurgebouw, met uitgebreide culturele voorzieningen, waaronder de Anna Stibbe Concert- en theaterzaal, galerie café, een bibliotheek, een expositieruimte, ateliers, muziekstudio’s en een beeldentuin. Deze voorzieningen maken het mogelijk om een rijke culturele programma met onder meer voorstellingen, concerten, exposities, workshops en lezingen aan te bieden. Deze vonden ook in 2020 binnen de corona maatregelen doorgang.

Het Huis biedt bewoners volop mogelijkheden om te creëren en hun inspiratie te delen. Bezoekers hebben er alle ruimte om te genieten van bijzondere kunstuitingen en jonge talenten en oudere kunstenaars vinden er gelegenheid om samen te werken.

 

Benodigd

Voor de realisatie van het cultuurgebouw in het nieuwe Rosa Spier Huis was een bedrag van € 5.400.000 (incl. btw) nodig.
De volgende fondsen, stichtingen en particulieren hebben hun steun toegezegd:

Anna Stibbe Stichting
Bavostichting Heemstede
BproCare
Cees Kortlang Stichting
Stichting Blokker-Verwer
BPD Cultuurfonds
Diaconie Gemeente Blaricum
Fundatie Van den Santheuvel, Slobbe
ITA (Internationaal Theater Amsterdam)
Hélėne de Montigny Stichting
Marez Oyens van Ittersum Stichting
Kortlang Stichting
Prins Bernard Cultuurfonds
P.W. Janssens´s Friesche Stichting
Rabo Gooi-en Vechtstreek
Rens-Holle Stichting
Slokker Groep
Stichting Gifted Art
Stichting RCOAK
Stichting Sluyterman van Loo
Stichting Steunfonds Rosa Spier Huis
Stichting Vrienden Rosa Spier Huis
Stichting Anslo’s Hofje
Stichting de Eendracht
Stichting Doorhart
Dr. C.J. Vaillantfonds
W.M. De Hoop Stichting
Een aantal particuliere begunstigers

 

Vormen van steun

Als begunstiger van het Rosa Spier Huis investeert u in het behoud van de ziel van het Rosa Spier Huis. Een investering in toekomstige generaties van kunstenaars, schrijvers, acteurs en musici die in het Rosa Spier Huis een plek vinden onder gelijkgestemden om hun liefde voor het vak te koesteren. Uiteraard bieden wij u daar een aantal tegenprestaties voor terug. Er zijn verschillende manieren om het Rosa Spier Huis te ondersteunen:

  • u kunt een stoel adopteren in de Anna Stibbe-concert- en theaterzaal
  • u kunt begunstiger worden
  • u kunt founder worden
  • u kunt een (culturele) ruimte adopteren, zoals de expositieruimte of een muziekstudio
  • u kunt nalaten aan het Rosa Spier Huis
  • als bedrijf kunt u sponsor worden
  • u kunt een eenmalige bijdrage doen

 

Lees hier meer over de vormen van steun aan het Rosa Spier Huis.

Harp Rosa Spier Huis Laren (Nh)

Contact

Graag gaan wij persoonlijk met u in gesprek over uw wensen. Daarover kunt u contact opnemen met Herold van den Berg (h.berg@rosaspierhuis.nl).
Het Rosa Spier Huis is een ANBI-stichting, waardoor uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Informatie over De Stichting Nieuw Rosa Spier Huis

1. Inleiding

De start van de nieuwbouw heeft vanwege juridische procedures enige tijd op zich laten wachten. Inmiddels is de nieuwbouw daadwerkelijk een feit.

Doelstelling

Op 16 september 2008 is de Stichting Nieuw Rosa Spier Huis opgericht door het toenmalige bestuur van de Rosa Spier Stichting.
De stichting is in het leven geroepen om de financiële middelen voor de culturele delen van de nieuwbouw bijeen te brengen. Het is belangrijk dat er een duidelijke scheiding aangebracht wordt tussen de financiën van de WLZ gesubsidieerde Rosa Spier Stichting en de stichting ten behoeve van de nieuwbouw.

Klik hier voor de volledige statuten van Stichting Nieuw Rosa Spier Huis

Bestuur

Het Bestuur is per 01-01-2022 als volgt samengesteld:
Mevr. L.M. van der Goes van Naters – Hijmans (voorzitter)
Dhr. J.F.W.M. van Laarhoven (penningmeester)
Dhr. H.A.B. van den Berg (secretaris), directeur-bestuurder Rosa Spier Stichting
De bestuurders ontvangen geen beloning.

Financiële positie

Klik hier voor de jaarrekening 2020.

Klik hier voor de ANBI-verplichting 2020.

Beleidsplan 2017 – 2021

Datum: december 2016
• 1. Inleiding
• 2. Doelstelling
• 3. Bestuur
• 4. Visie en uitvoering
• 5. Fondsenwerving
• 6. Financiën

1. Inleiding
De Stichting Nieuw Rosa Spier Huis is opgericht op 16 september 2008 en is verbonden met het Rosa Spier Huis in Laren, een woon-, werk- en zorgcentrum voor kunstenaars en wetenschappers, bij voorkeur met een sterke verankering in de wereld van kunst en cultuur.
De exploitant van het Rosa Spier Huis, de Rosa Spier Stichting is een toegelaten zorginstelling, verantwoordelijke voor de exploitatie van de zorg- en dienstverlening aan de bewoners van het Rosa Spier Huis.
Het Cultuur/Zorggebouw en de grond is eigendom van de Stichting Esseboom. De 92 (zorg) appartementen zijn eigendom van Acton BV. Het RSH huurt al deze appartementen en heeft daartoe een langjarige overeenkomst gesloten.

2. Doelstelling
Eind 2019 is de nieuwbouw in gebruik genomen, dit omdat het oude gebouw niet meer aan de bouwkundige normen voor de huisvesting van ouderen voldeed. . Omdat de Stichting Nieuw Rosa Spier Huis haar activiteiten richt op het Rosa Spier Huis, stemt de stichting haar activiteiten af op de ontwikkelingen van het Rosa Spier Huis. Het beoogde en begrootte bedrag aan schenkingen t .b.v. de realisatie nieuwbouw in nagenoeg behaald. De bouwbegroting is uiteindelijk slechts met 1% overschreden. Aangezien er een aantal overeenkomsten van Geldlening i.c.m. periodieke schenkingen zijn gedaan, met een looptijd van 5 jaar dient St. Nieuw nog gedurende die periode actief te blijven. De Stichting zal daarna, naar verwachting in 2026 worden opgeheven, conform de statuten (artikel 2) 2.

Stichting Nieuw Rosa Spier Huis heeft volgens haar statuten de volgende doelstelling:
1. De Rosa Spier Stichting en de met haar in een groep verbonden rechtspersonen, waaronder begrepen doch niet beperkt tot Stichting Esseboom te ondersteunen in het uitdragen en uitoefenen van de doelstelling in de meest ruime zin van het woord. Zij zal zich daarbij primair richten op het – ten behoeve van de nieuwe vestiging van het Rosa Spier Huis – mede mogelijk maken van de
huisvesting en de exploitatie ten behoeve van de culturele elementen opdat het karakter van het Rosa Spier Huis – conform haar doelstelling – gewaarborgd blijft en al
hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
2. Stichting Nieuw Rosa Spier Huis tracht dit doel te bereiken door het bijeenbrengen van financiële middelen, op alle daartoe geëigende manieren, waaronder begrepen het werven van
fondsen en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, één en ander voor zover het bijdraagt aan
de onder lid 1 van dit artikel opgenomen doelstelling van Stichting Nieuw. Na het behalen van de doelstelling zal de Stichting Nieuw Rosa Spier Huis opgeheven worden. Het eigendom van het gebouw zal worden overgedragen aan de Stichting Esseboom.

3. Het Bestuur
Het Bestuur bestaat uit externe Leden en de directeur/bestuurder van het Rosa Spier Huis. Gezamenlijk bepalen zij het beleid m.b.t. de activiteiten van de Stichting Nieuw Rosa Spier huis. Deze externe leden zijn ook lid van de Raad van Toezicht van de Rosa Spier Stichting.

4. Visie en uitvoering
De Stichting Nieuw Rosa Spier Hui heeft zich ingezet geld bijeen te brengen ten behoeve van de culturele delen van het nieuw te bouwen Rosa Spier Huis. De Raad van Toezicht, directeur/bestuurder en de Cliëntenraad van het Rosa Spier Huis wilden de oorspronkelijke doelstelling weer nieuw leven inblazen: kunstenaars en wetenschappers, bij voorkeur met een grote verankering in de wereld van de kunst, een woon- en werkplek bieden. Die bewoners, die naast huisvesting ook verzorging of verpleging nodig hebben, zodanige ondersteuning bieden, dat men kan blijven wonen in de sfeer zoals men die een leven lang gewend is geweest.

Deze visie is vastgelegd in het Meerjarenbeleidsplan Rosa Spier Huis/St. Esseboom.

De Stichting Esseboom exploiteert het culturele deel, huurt de appartementen en verhuurt deze aan de doelgroep en verhuurt het zorggebouw aan Stichting Rosa Spier Huis. De culturele delen van het gebouw kunnen en zullen niet op commerciële basis geëxploiteerd worden..

Het Rosa Spier Huis bestaat uit drie onderdelen:
• Het culturele deel; dat gefinancierd is met schenkingen en legaten
• Het zorggebouw, dat deels uit eigen vermogen wordt gefinancierd aangevuld met een hypothecaire lening
• De appartementen; welke door een investeerder ontwikkeld worden en door de Rosa Spier Stichting integraal gedurende een periode van minimaal 15 jaar gehuurd worden.

Speciaal voor de financiering van de culturele delen van de nieuwbouw is de Stichting Nieuw Rosa Spier Huis opgericht. Onder de culturele delen van de nieuwbouw wordt verstaan:
• concert- en theaterzaal
• aangrenzende foyer
• expositieruimte
• ateliers en muziekstudio’s
• bibliotheek

5. Fondsenwerving
Deze is nagenoeg afgerond. Helaas is door het uitbreken van de Corona Crisis de feestelijke opening tot nader order uitgesteld. In de tussentijd onderhoudt het RSH contacten met de schenkers en begunstigers middels nieuwsbrieven en social media.

6. Financiën
Om de financiën gescheiden te houden van het Rosa Spier Huis is een rekening geopend op naam van Stichting Nieuw Rosa Spier Huis.
De administratie wordt uitgevoerd door een medewerker van de Rosa Spier Stichting. Omdat het Rosa Spier Huis een WLZ gefinancierde stichting is en daarmee aan regels is gebonden, zal de kostprijs van het aantal uren die hiermee gemoeid zijn, in rekening worden gebracht bij de Stichting Nieuw Rosa Spier Huis.
De leden van het Bestuur ontvangen geen vergoedingen voor hun werkzaamheden.
Per jaar zal de jaarrekening worden opgemaakt door de boekhouder en goedgekeurd door een (extern) accountant. Het Bestuur van de Stichting Nieuw Rosa Spier Huis stelt de jaarrekening vast.