Stichting Voor en Door Kunstenaars

Culturele ANBI-stichting.
Gevestigd: Esseboom 2, 1251 CP Laren
Tel. Rosa Spier Huis: 035 – 538 67 97

Doelstelling

Volgens de statuten (d.d. 19-10-2016) van de Stichting Voor en Door Kunstenaars luidt de doelstelling als volgt:

De stichting heeft ten doel:
– het bevorderen van de kunst, in het bijzonder die, welke beoefend wordt door de bewoners van het Rosa Spier Huis;
– het organiseren van een cultureel programma voor belangestellenden, waaronder begrepen de bewoners van het Rosa Spier Huis, gasten van de bewoners, maar ook kinderen en inwoners van het Gooi en Omstreken en alle overige belangstellenden;
– jonge kunstenaars de kans te geven op te treden of hun werk ten toon te stellen in het Rosa Spier Huis;
en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

a.   Initiërend, stimulerend, subsidiërend en coördinerend op te treden ten aanzien van initiatieven welke voor de kunst en wetenschap bevorderlijk kunnen zijn;

b. Het organiseren van culturele activiteiten, in het bijzonder van exposities, concerten en theatervoorstellingen.

Klik hier voor de statuten

Inschrijving Kamer van Koophandel: 41192325

Fiscaal nummer: 9270607

Bankrekeningnummer: NL18INGB0003834300

Het bestuur is als volgt samengesteld:

  • voorzitter, de heer R.M. Bergmans
  • secretaris en penningmeester, mevr. K. Annaert
  • bestuurslid, mevr. H.J. Tol
  • bestuurslid, de heer J. Röntgen
  • bestuurslid, de heer A.J. van ’t Wout
    De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Activiteiten

De Stichting Voor en Door Kunstenaars organiseert jaarlijks een cultureel programma voor de bewoners van het Rosa Spier Huis en de inwoners van Laren en omgeving. Dit programma kunt u inzien op de site van het Rosa Spier Huis (Programma culturele activiteiten) en op onze Facebookpagina.

Om dit programma samen te stellen, werkt de Stichting Voor en Door Kunstenaars met commissies die bestaan uit deskundigen op het gebied van theater, muziek en beeldende kunst, veelal in overleg met een bewoner van het huis.

Financiële positie

Ieder jaar wordt een jaarrekening opgemaakt door de boekhouder. De accountant controleert de cijfers en geeft een accountantsverklaring af.

De financiële middelen worden bijeengebracht door het innen van de donateursgelden, ontvangen subsidiegelden en sponsoring door particulieren.

Deze inkomsten worden opgenomen in de jaarrekeningen. Klik hier voor de jaarrekening 2017.


Beleidsplan 2017-2018

1.            Inleiding
2.            Doelstelling
3.            Het bestuur
4.            Visie en uitvoering
5.            Extra voorstellingen
6.            Publicatie
7.            Fondsenwerving
8.            Financiën

1. Inleiding

De Stichting Voor en Door Kunstenaars is een stichting, die het bevorderen van kunst in haar doelstelling heeft staan. De concrete uitvoering van deze doelstelling vindt plaats in het Rosa Spier Huis en in samenwerking met de Rosa Spier Stichting.

Het Rosa Spier Huis gaat, naar verwachting in 2018 verhuizen naar de Hector Treublaan in Laren. Op deze nieuwe locatie komt een concert- en theaterzaal, expositieruimten, ateliers, studio’s en een bibliotheek.

Omdat de Stichting Voor en Door Kunstenaars haar activiteiten ontplooit in het Rosa Spier Huis, is ook de Stichting van deze ontwikkeling afhankelijk.

Daarom is het beleidsplan van de Stichting Voor en Door opgesteld voor de jaren 2017 – 2018. Hiermee wordt het beleidsplan gekoppeld aan de geplande nieuwbouw van het Rosa Spier Huis.

Toekomst
Het Rosa Spier Huis staat bekend om de kwalitatief, hoogwaardige, veelzijdige programmering. In de toekomst zal de Stichting Voor en Door de zgn. ‘vaste programmering’ blijven verzorgen en daarnaast dienen als ‘advies c.q. toetsingscommissie’ inzake de overige programmering.

Door het uitbreiden van de (digitale) communicatie, en de inzet van een manager Cultuur verwachten we de bezettingsgraad van de concert- en theaterzaal verder te verhogen (momenteel is dat gemiddeld 68%). In absolute aantallen wordt ook een toename verwacht vanaf ingebruikname van de nieuwe locatie, t.g.v. toename van het aantal bewoners (van 70 naar circa 130).

2. Doelstelling
Volgens de statuten (d.d. 19-10-2016) van de Stichting Voor en Door Kunstenaars luidt de doelstelling als volgt:
De stichting heeft ten doel:
het bevorderen van de kunst, in het bijzonder die, welke beoefend wordt door de bewoners van het Rosa Spier Huis;
– het organiseren van een cultureel programma voor belangstellenden, waaronder begrepen de bewoners van het Rosa Spier Huis, gasten van de bewoners, maar ook kinderen en inwoners van het Gooi en Omstreken en alle overige belangstellenden;
– jonge kunstenaars de kans te geven op te treden of hun werk ten toon te stellen in het Rosa Spier Huis;
en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
a. Initiërend, stimulerend, subsidiërend en coördinerend op te treden ten aanzien van initiatieven welke voor de kunst en wetenschap bevorderlijk kunnen zijn;
b. Het organiseren van manifestaties, in het bijzonder van exposities, concerten en theatervoorstellingen.

3. Het Bestuur
Het bestuur vergadert minimaal twee keer per jaar (volgens de statuten), maar in de praktijk is dit vaker.
1e. Het bestuur bespreekt het voorstel van de verschillende commissies m.b.t. het programma van het volgende seizoen.
2e. In de zomer wordt de jaarrekening door het bestuur vastgesteld.
3e. Het bestuur toetst het uitgevoerde beleid en stelt nieuw beleid vast.

Om afstemming met het Rosa Spier Huis optimaal te houden, is de directeur van het Rosa Spier Huis lid van het bestuur van de Stichting Voor en Door Kunstenaars. Om diezelfde reden wordt (indien mogelijk) ook een bewoner gevraagd deel te nemen aan het bestuur van de stichting.
Om de inbreng van buiten te garanderen is ervoor gekozen bestuursleden aan te trekken op basis van belangstelling voor en kennis van de wereld van de kunst, in combinatie met bestuurlijke ervaring.

4. Visie en uitvoering
De Stichting Voor en Door Kunstenaars heeft de uitgangspunten voor de programmering vastgesteld en heeft twee commissies die de selectie en organisatie op zich nemen.
• de concert/theatercommissie
• de tentoonstellingscommissie

Uitgangspunten concerten en theater:
1. Gemengde programmering
Het zwaartepunt van de programmering ligt op klassieke muziek en theater: totaal ongeveer 14 evenementen, waarvan 6 à 7 concerten en eenzelfde aantal theatervoorstellingen.
M.b.t theater is een balans tussen toneel en andere vormen zoals muziektheater, voorleessessies etc. gewenst. Diverse genres zijn mogelijk, zoals combinaties van muziek en theater, jazz, lichte muziek, cabaret, voordracht, vraaggesprekken/interviews, lezingen, film etc. zolang een evenwichtige verdeling tussen muziek en theater (en daarbinnen tussen toneel en overige vormen)gehandhaafd blijft.
2. Afwisseling
In principe wordt gestreefd naar diversiteit en een zo groot mogelijke afwisseling in stijlen en bezettingen.
3. Harp
In de muzikale evenementen wordt ieder jaar gestreefd naar een programma met een centrale rol voor de harp.
4. Tijdstip
Het aantal evenementen wordt zoveel mogelijk in gelijke mate verdeeld over maandagavonden en zondagmiddagen: avondvullende concerten/voorstellingen op maandagavond en de evenementen van kortere duur, zonder pauze, op zondagmiddag.
5. Jong talent
Bekende musici, ensembles en theatergezelschappen treden regelmatig op in het RSH, maar daarnaast biedt het RSH van oudsher ook ruimte aan jonge, veelbelovende podiumkunstenaars die daardoor de kans krijgen zich te presenteren aan een deskundig en kritisch publiek en kunnen profiteren van de contacten met oudere, ervaren kunstenaars/bewoners van het RSH.

Uitgangspunten Tentoonstellingen:
1. Expositie duurt 6 weken
2. Betreft een verkooptentoonstelling
3. Kunstenaar dient nog in leven te zijn
4. Mix van diverse disciplines (keramiek, glas, schilderkunst, beeldhouwkunst etc etc.)
5. 1x per jaar een tentoonstelling van werk uit eigen huis
6. In principe géén solotentoonstellingen van bewoners uit eigen huis, tenzij zij nog extern exposeren bij gerenommeerde organisaties
7. Kunstenaar dient ‘professional’ te zijn (amateurs komen niet in aanmerking)

5. Publicatie
Alle concerten en theatervoorstellingen worden op de website van het Rosa Spier Huis en op Facebook vermeld. Ook wordt dit in de regionale kranten gepubliceerd: De Gooi- en Eemlander, de Laarder Courant. Daarnaast wordt ieder concert of tentoonstelling in het maandelijkse gemeentebulletin aangekondigd. De Stichting Voor en Door Kunstenaars brengt een eigen jaarprogramma uit, dat in bibliotheken, winkels, zorginstellingen e.d. wordt uitgedeeld, ook worden flyers verspreid.

6. Fondsenwerving
Het bestuur heeft gekozen haar inkomsten uit verschillende bronnen te genereren:
• donateurs
• legaten en giften
• het aanschrijven van fondsen.

De Stichting Voor en Door Kunstenaars heeft circa 200 donateurs. Deze donateurs betalen een jaarlijkse bijdrage. Dankzij deze bijdrage mag een donateur concerten en theatervoorstellingen naar keuze bijwonen. Aan het bijwonen van deze evenementen zijn dus geen verdere kosten verbonden.
De Stichting Voor en Door Kunstenaars heeft de fiscale status van culturele ANBI Stichting.
Toekomst
De Stichting Voor en Door Kunstenaars heeft geen plannen het inkomen op een andere manier te verwerven dan nu het geval is.

7. Financiën
De administratie en boekhouding wordt uitgevoerd door medewerkers van de Rosa Spier Stichting. De kostprijs van de uren die hiermee gemoeid zijn, worden in rekening gebracht bij de Stichting Voor en Door Kunstenaars.
De directeur, lid van het bestuur, voert de werkzaamheden uit zonder hiervoor een vergoeding te ontvangen. Ook de andere bestuursleden ontvangen geen loon of onkostenvergoedingen.
Ieder jaar wordt de jaarrekening opgemaakt door een extern boekhouder en goedgekeurd door de accountant. Het bestuur van de stichting stelt de jaarrekening vast tijdens een vergadering.

8. Toekomst
Ook in de toekomst zal uiteraard voldaan worden aan een jaarlijkse, financiële verantwoording.
Ieder jaar zal bekeken worden of de bijdrage van de donateurs nog voldoende is om een kwalitatief goed programma te kunnen aanbieden. Naast een indexering zal dus ook naar de hoogte van de donatie gekeken worden, mede afhankelijk van ander inkomsten, b.v. uit legaten en giften.