Rosa Spier Huis Laren - Logo

ANBI stichting

Vrienden van het Rosa Spier Huis

Stichting Vrienden van het Rosa Spier Huis

De (ANBI) Stichting Vrienden van het Rosa Spier Huis bevordert de belangen van het Rosa Spier Huis en haar bewoners (materieel en cultureel) Culturele ANBI-stichting Gevestigd: Hector Treublaan 97, 1251 CG, Laren Tel. Rosa Spier Huis: 035 – 538 67 97 Inschrijving Kamer van Koophandel: 41203506 Bank: NL27 INGB 0653 8259 00 Fiscaal nummer: 808808680 Na de fusie van de Stichting Vrienden van het Rosa Spier Huis opgericht op 3-7-1968 en de Stichting Voor en Door Kunstenaars , opgericht op 4-3-1976, is de oprichting van deze Stichting per 1 juli 2018 een feit geworden onder de naam: Stichting Vrienden Rosa Spier Huis.
Bejaardentehuis Laren Voor Oudere Kunstenaars Rosa Spier Huis Laren Nh

Doelstelling

Stichting Vrienden van het Rosa Spier Huis, hierna te noemen Stichting Vrienden, heeft ten doel het bevorderen van de belangen van de Rosa Spier Stichting en haar bewoners zowel op materieel als ideëel terrein en door het stimuleren van de kunst en kunstwetenschappen in de meest brede zin van het woord:

a) kunstuitoefening en participatie door bewoners;
b) het in/door kunst en gerelateerde wetenschappen verbinden van bewoners en andere kunstenaars en het algemeen publiek;
c) het ondersteunen van culturele activiteiten, met name exposities, concerten, theatervoorstellingen en voordrachten;
d) jonge kunstenaars de kans geven op te treden of hun werk ten toon te stellen in het Rosa Spier Huis.
alsmede al hetgeen met het vorenstaande in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Belangrijk is te vermelden dat de Stichting Vrienden voldoet aan de geldende ANBI voorwaarden. (Algemeen Nut Beogende Instellingen)

Funding

Hoe tracht de Stichting Vrienden haar doelstelling te bereiken?
Het vermogen van de Stichting Vrienden wordt gevormd door inkomsten uit bijdragen, schenkingen, legaten, erfstellingen, subsidies en donaties, alsmede andere verkrijgingen.
Dit vermogen dient ter verwezenlijking van het doel van de Stichting Vrienden.

Om bovenstaande doelstelling te bereiken houdt de Stichting Vrienden zich actief bezig met:

a. het bijeenbrengen van financiële middelen, zie onderstaand Beleidsplan 2017-2019 ad 4: Fondsen werving;
b. het adviseren ten behoeve van mogelijke initiatieven op het gebied van kunst en wetenschap in de breedste zin van het woord;
c. het subsidiëren van het Rosa Spier Huis voor zover de statuten van de Stichting Vrienden dit toestaan,
alsmede al hetgeen met vorenstaande in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Bejaardentehuis Laren Voor Oudere Kunstenaars Rosa Spier Huis Laren Nh

Bestuur

Het bestuur is per 1  juni 2021 als volgt samengesteld:

  • Voorzitter: mevrouw L.M. van der Goes van Naters – Hijmans
  • Lid: de heer ir. J.B. Crol
  • Lid: de heer L. Hennink

 

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

 

Activiteiten

De Stichting Vrienden ontvangt subsidieaanvragen van het Bestuur van de Rosa Spier Stichting, toetst deze en beoordeelt vervolgens welke bijdrage zij wil, kan en mag geven. Daarnaast kan de Stichting Vrienden ook voorstellen doen aan het bestuur van het Rosa Spier Huis.
Het beleidsplan 2017 – 2019 geeft meer informatie over de activiteiten van de Stichting Vrienden.

BELEIDSPLAN 2017 – 2019

1. Inleiding

Sinds haar oprichting heeft de Stichting Vrienden diverse bedragen geschonken aan het Rosa Spier Huis ter bevordering van het wonen en werken van de bewoners (kunstenaars en aan kunst gerelateerde wetenschappers) van het Rosa Spier Huis.
De Stichting Vrienden Rosa Spier Huis is, zoals de naam al aangeeft, verbonden aan het Rosa Spier Huis in Laren. De Rosa Spier Stichting is de woon-werk en zorginstelling (WTZi – Wet Toelating Zorginstelling).
Het Rosa Spier Huis verhuist naar verwachting in 2019 naar de nieuwe locatie op de Hector Treublaan, in Laren.
Daar de Stichting Vrienden haar activiteiten richt op het werven van fondsen voor de culturele activiteiten van het Rosa Spier Huis, stemt de Stichting Vrienden voor de komende jaren haar activiteiten vooral af op de ontwikkeling van deze activiteiten.
Voor wat betreft de nieuwbouw van het culturele centrum van het Rosa Spier Huis neemt het Bestuur van het Rosa Spier Huis vooralsnog het voortouw.

2. Visie en uitvoering

Het bestuur van de Stichting Vrienden kan zelf voorstellen doen aan het Rosa Spier Huis maar gaat vooral in op subsidie aanvragen die door de Bestuurder van het Rosa Spier Huis worden ingediend.
Bij het indienen van een aanvraag wordt door het bestuur van het Rosa Spier Huis allereerst gekeken of de financiering niet valt onder de WLZ (Wet Langdurige Zorg) vergoeding. Er wordt een strikt onderscheid gemaakt tussen de financiering door het zorgkantoor (WLZ) en kosten die niet vallen onder deze subsidie.

Voor financiële bijdragen in de afgelopen jaren verwijzen wij naar onze jaarverslagen.

De Stichting Vrienden is voornemens een bedrag van maximaal € 100.000,- onder voorwaarden te schenken aan het Rosa Spier Huis t.b.v. een concreet te benoemen object in het nieuwe cultuurgebouw dat naar verwachting in 2019 wordt opgeleverd.
Het bestuur van de Stichting Vrienden heeft op dit moment geen intentie bovengenoemde visie en uitvoering in de komende jaren te wijzigen.

3. Fondsenwerving

In 2018 en 2019 worden de plannen voor fondsenwerving nader uitgewerkt en geconcretiseerd. Waarbij gedacht wordt aan vormen van steun aan Stichting Vrienden zoals:

Vriend
Men kan Vriend worden van het Rosa Spier Huis via de Stichting Vrienden door een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 35,- .
Een Vriend heeft een streepje voor:

  • kan een week voor de algemene voorverkoop kaarten bestellen
  • is eerder op de hoogte dan het reguliere publiek van bijgeboekte voorstellingen
  • krijgt € 2,50 korting per voorstelling of activiteit
  • wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse seizoenspresentatie.

Men kan via de website online vriend worden of via de receptie van het Rosa Spier Huis.

Schenking
Een gift aan de Stichting Vrienden is, gezien de culturele ANBI status, voor 125% van het bedrag aftrekbaar voor de inkomstenbelasting van de schenker.
Bij een bijzondere schenking, bv voor een bepaald doel of bv voor het doen van periodieke giften is het raadzaam contact op te nemen met het bestuur van de Stichting Vrienden.

 Nalatenschappen

  • Erfstelling: is een testament of een uiterste wilsbeschikking waarbij de overledene, de erflater, aan de Stichting Vrienden een deel van zijn of haar vermogen nalaat
  • Legaat: is een bepaald roerend of onroerend goed of een bepaalde som geld die door de erflater wordt nagelaten aan de Stichting Vrienden.


4. Financiën

De administratie wordt uitgevoerd door de penningmeester en jaarlijks verwerkt tot de jaarrekening door de administrateur van de Rosa Spier Stichting. Het bestuur van de Stichting Vrienden stelt de jaarrekening vast tijdens de jaarvergadering.
De jaarrekening wordt daarna ter controle en goedkeuring voorgelegd aan de accountant en vervolgens gepubliceerd op de website. Een en ander binnen de wettelijke tijdslijnen.

Ieder jaar dient het bestuur decharge verleend te worden voor het beleid en de uitvoering daarvan gedurende het afgelopen jaar.

Laren 14-06-2018
Redactie : Stichting Vrienden