Stichting Vrienden van het Rosa Spier Huis

Culturele ANBI-stichting.
Gevestigd: Esseboom 2, 1251 CP Laren
Tel. Rosa Spier Huis: 035 – 538 67 97

Doelstelling

Stichting Vrienden van het Rosa Spier Huis heeft volgens haar statuten de volgende doelstelling:

De stichting heeft ten doel de belangen van de Rosa Spier Stichting en haar bewoners zowel op materieel als ideëel terrein te bevorderen en waar te nemen, en voorts al hetgeen met het vorenstaande in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Middelen

 1. Stichting Vrienden tracht de financiële middelen voor dit doel te bijeen te brengen op alle daartoe geëigende manieren

 2. Het vermogen van Stichting Vrienden wordt gevormd door schenkingen, legaten, erfstellingen, subsidies en donaties, alsmede andere verkrijgingen. Het vermogen van Stichting Vrienden dient ter verwezenlijking van het doel van Stichting Vrienden


Klik hier voor de volledige statuten van Stichting Vrienden van het Rosa Spier Huis.

Inschrijving Kamer van Koophandel: 41203506

Fiscaal nummer: 808808680

Het bestuur is per 3 mei 2016 als volgt samengesteld:

Voorzitter: de heer H.P.G. den Tex
Penningmeester: de heer J.J.B. Sanders
Secretaris: mevrouw A.E. Vrijhof-Vonk
Adviseur: Erik Hupkens van der Elst

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Activiteiten

De Stichting Vrienden van het Rosa Spier Huis bekijkt jaarlijks welke bijdrage zij willen en kunnen geven aan de bewoners van het Rosa Spier Huis. Dit kan ook een bijdrage zijn aan het culturele programma, dat wordt georganiseerd door de Stichting Voor en Door Kunstenaars.

Het beleidsplan 2017 – 2019 geeft meer informatie over de activiteiten van de stichting.

Financiële positie

De Stichting Vrienden van het Rosa Spier Huis ontvangt legaten of giften van met name de bewoners van het huis of na overlijden van de erfgenamen.

Klik hier voor de jaarrekening 2017.

Zie verder het onderstaand beleidsplan.


BELEIDSPLAN 2017 – 2019

1.            Inleiding
2.            Doelstelling
3.            Het bestuur
4.            Visie en uitvoering
5.            Fondsenwerving
6.            Financiën

1. Inleiding

De Stichting Vrienden van het Rosa Spier Huis is opgericht op 21 september 1990.

Sinds haar oprichting heeft de stichting diverse bedragen geschonken aan het Rosa Spier Huis ter bevordering van het wonen en werken van de bewoners (kunstenaars en aan kunst gerelateerde wetenschappers) van het Rosa Spier Huis.

De Stichting Vrienden van het Rosa Spier Huis is, zoals de naam al aangeeft, verbonden aan het Rosa Spier Huis in Laren. De Rosa Spier Stichting is woon-werk en zorginstelling (WTZI toelating).

Daarnaast is er ten behoeve van de culturele activiteiten in het Rosa Spier Huis de Stichting Voor en Door Kunstenaars. Ook deze stichting kan door de Stichting Vrienden van het Rosa Spier Huis financieel ondersteund worden als het gaat om de culturele activiteiten.

Het Rosa Spier Huis verhuist naar verwachting in 2018 naar de nieuwe locatie op de Hector Treublaan, in Laren.

Omdat de Stichting Vrienden van het Rosa Spier Huis haar activiteiten richt op het Rosa Spier Huis, stemt de stichting voor de komende jaren haar activiteiten vooral af op de ontwikkeling met betrekking tot deze nieuwbouw.

2. Doelstelling

Stichting Vrienden van het Rosa Spier Huis heeft volgens haar statuten de volgende doelstelling:

De stichting heeft ten doel de belangen van de Rosa Spier Stichting en haar bewoners zowel op materieel als ideëel terrein te bevorderen en waar te nemen, en voorts al hetgeen met het vorenstaande in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

3. Het bestuur

Per 3 mei 2016 vormen onderstaande personen het bestuur:

Voorzitter: de heer H.P.G. den Tex
Penningmeester: de heer J.J.B. Sanders
Secretaris: mevrouw A.E. Vrijhof-Vonk

Er is een rooster van aftreden opgesteld.

4. Visie en uitvoering

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Rosa Spier Huis kan zelf voorstellen doen aan het Rosa Spier Huis en de Stichting Voor en Door Kunstenaars, maar zij gaat vooral in op verzoeken die door de directeur en/of de Cliëntenraad van het Rosa Spier Huis worden ingediend.

Bij het beoordelen van een aanvraag wordt door het bestuur gekeken of de financiering niet valt onder de  WLZ  vergoeding. Er wordt een strikt onderscheid gemaakt tussen de financiering door het zorgkantoor (WLZ) en kosten die niet vallen onder deze subsidie.

In de afgelopen jaren is aan het verzoek gehoor gegeven een financiële bijdrage te leveren aan:

“Een Leven lang Kunst” ; een boek over het oude Rosa Spier Huis, als herinnering. Dit boek is  geheel  gefinancierd door de Stichting Vrienden van het Rosa Spier Huis.

“Kunst van het Leven”:  een samenwerking tussen het Rosa Spier Huis  en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU.) Een  interdisciplinair project voor derdejaars studenten van HKU Theater waarbij kunstenaars aan het begin en aan het einde van hun carrière met elkaar in dialoog gaan

Toekomst

De Stichting zal een bedrag van € 100.000,- schenken t.b.v. de realisatie van het algemene atelier in het nieuwe cultuurgebouw, dat naar verwachting  in 2018 wordt opgeleverd.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Rosa Spier Huis heeft geen intentie bovengenoemde visie en uitvoering in de komende jaren te wijzigen.

5. Fondsenwerving

Het zijn vooral bewoners en erfgenamen van bewoners die schenkingen doneren aan de Stichting Vrienden van het Rosa Spier Huis.

Om bewoners en hun kinderen hierop attent te maken wordt deze mogelijkheid in het informatieboekje van het Rosa Spier Huis, dat wordt uitgereikt aan nieuwe bewoners, aangegeven. Ook online op de website van het Rosa Spier Huis is informatie over de Stichting Vrienden te vinden.

Soms geven bewoners aan waaraan zij de gift graag besteed willen zien. Het bestuur zal indien mogelijk, aan deze wens tegemoet komen.

Toekomst

In ieder geval tot na gereedkomen van de nieuwbouw zal geen actieve fondsenwerving nagestreefd worden door de Stichting Vrienden van het Rosa Spier Huis, dit i.v.m. de fondsenwerving door het Rosa Spier Huis zelf, t.b.v. de nieuwbouw.

6. Financiën

De administratie wordt uitgevoerd door de  penningmeester en jaarlijks verwerkt tot jaarrekening door de boekhouder van de Rosa Spier Stichting. De (zeer beperkte) kosten die hiermee gemoeid zijn, worden  in rekening gebracht bij de Stichting Vrienden van het Rosa Spier Huis. Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Rosa Spier Huis stelt de jaarrekening vast tijdens één van de vergaderingen.

De jaarrekening wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de accountant.

De leden van het bestuur ontvangen geen vergoedingen voor hun werkzaamheden.

Ieder jaar wordt de jaarrekening opgemaakt door de boekhouder. Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Rosa Spier Huis stelt de jaarrekening vast tijdens één van de vergaderingen.

Toekomst

In de toekomst zal op dezelfde wijze worden voldaan aan een jaarlijkse, financiële verantwoording in de vorm van een jaarrekening.