Lid Cliëntenraad

06 november 2020

Over het Rosa Spier Huis
Het Rosa Spier Huis is een woon- en werkgemeenschap waar jonge en oudere kunstenaars, artiesten en wetenschappers tot op hoge leeftijd actief blijven in hun vakgebied. Kunstenaars gaan immers niet met pensioen. Het Rosa Spier Huis biedt bewoners én kunstenaars van buiten een podium om hun inspiratie te delen met het publiek. Met een hoogwaardig culturele programmering vormt het huis een bijzondere ontmoetingsplaats voor kunstenaars en kunstliefhebbers, jong en oud.

Het Rosa Spier Huis is vernieuwd
We zijn eind november 2019 verhuisd naar de Hector Treublaan in Laren, naar een nieuw huis, met dezelfde unieke sfeer en ruimte voor meer bewoners en meer culturele activiteiten. Hier blijven onze bewoners volop creëren, genieten bewoners en bezoekers van voorstellingen, concerten en exposities en ontmoeten en inspireren jonge talenten en gerenommeerde kunstenaars elkaar.

Binnen het Rosa Spier Huis is een (onbezoldigde) functie ontstaan voor:
Lid Cliëntenraad, zijnde bewoner of vertegenwoordiger van het Zorggebouw of een extern lid met kennis/ervaring in (medezeggenschap) de Zorg.

Inrichting
Dit voorjaar is de BR/CR uiteengevallen door terugtrekking van een aantal leden. Inmiddels zijn 4 beoogde (en benoembare) leden met elkaar in gesprek. I.v.m. de vereiste samenstelling wordt nog één lid gezocht.

De BR/CR is het medezeggenschapsorgaan van de organisatie, waarin bewoners inspraak hebben in het beleid. De BR/CR kan daartoe gevraagd en ongevraagd advies geven en heeft m.b.t aangelegenheden die direct van invloed zijn op het dagelijks leven van cliënten, in het kader van de WMCZ, instemmingsrecht. Daarnaast kiest RSH ervoor om ook particuliere bewoners zitting te laten nemen in de BR/CR. Hun rechten zijn vastgelegd in de Wovh. Middels de “medezeggenschapsregeling RSH 2020” geeft RSH invulling en uitvoering aan de op haar rustende verplichtingen en verantwoordelijkheden m.b.t. medezeggenschap van cliënten, zoals vastgelegd in de WMCZ.
• De BR/CR bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden
• De BR/CR vergadert 4 x per jaar met de Bestuurder/Directie.
• Een afvaardiging van de BR/CR is daarnaast 2x per jaar aanwezig bij presentatie/bespreking Begroting en Jaarcijfers, in aanwezigheid van Raad van Toezicht en een delegatie van de OR.
• De BR/CR heeft regelmatig overleg met de achterban en organiseert daartoe minimaal 1x per jaar een bewonersvergadering. De BR/CR kan daarnaast spreekuren houden voor de achterban. Dit is door hen zelf nader in te vullen
• De zittingstermijn is 3 jaar. Eén lid is maximaal één maal herbenoembaar.
• Het Rosa Spier Huis kent een reis- en onkostenregeling.

Verwachtingen
De nieuwe leden kiezen zelf uit hun midden een voorzitter en dragen deze voor aan de Bestuurder. De volgende rollen zijn te verdelen:
• Voorzitter
• Secretaris
• Lid

Portefeuilles
De nieuwe leden kunnen zelf desgewenst portefeuillehouders aanwijzen.
• Bewonerszaken (particuliere huurders)
• Zorg/WMCZ/kwaliteit
• Overige zaken

Samenstelling BR/CR
Het is van belang dat de BR/CR representatief is voor zowel Cliënten met een WLZ-indicatie als particuliere bewoners, waarbij de nadruk wél ligt bij de WMCZ-verplichtingen.
Aantal leden: minimaal 3 maximaal 5
• Bij 3 of 4 leden:
– Max. 1 particuliere bewoner appartementen
– Plus 2 of 3 Bewoners van het zorggebouw (Toneelspeler/Danser) c.q. vertegenwoordigers van bewoners van zorggebouw, of externe belangstellende met aantoonbare kennis en/of ervaring in/met een vergelijkbare positie en/of organisatie
• Bij 5 leden:
– Max. 2 bewoners appartementen
– 3 Bewoners van het Zorggebouw (Toneelspeler/Danser) c.q vertegenwoordigers van bewoners van zorggebouw, of externe belangstellende met aantoonbare kennis en/of ervaring in/met een vergelijkbare positie en/of organisatie

Profielschets alle leden
• Maakt onderscheid tussen:
– Persoonlijke belangen en algemeen cliëntenbelang
– Hoofd- en bijzaken
– Cliëntenbelang en organisatiebelang
• Bekend met ontwikkelingen in de zorg
• Teamplayer: goede sociale en communicatieve vaardigheden
• Is integer, kan omgaan met vertrouwelijke informatie
• Heeft interesse in alle onderdelen van het RSH
• Enthousiast, respectvol en gemotiveerd
• Wil meewerken aan samen verder professionaliseren van medezeggenschap
• Heeft tijd en is goed bereikbaar
• Bereidheid enige scholing te volgen op het gebied van medezeggenschap
• Is bewoner van RSH (appartementen), óf bewoner van Toneelspeler of Danser, of familielid, mantelzorger of vertegenwoordiger óf belangstellende met aantoonbare kennis en/of ervaring in/met een vergelijkbare positie en/of organisatie

Informatie
voor nadere informatie over deze functie kan contact worden opgenomen
met de bestuurder, K. Annaert, k.annaert@rosaspierhuis.nl , 035-5386797.

Interesse?
Mail dan een motivatie en Curriculum Vitae voor 1 december aanstaande naar f.bekkers@rosaspierhuis.nl.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

 

REAGEER