Lid Cliëntenraad

19 april 2022

Over het Rosa Spier Huis
Het Rosa Spier Huis is een woon- en werkgemeenschap waar jonge en oudere kunstenaars, artiesten en wetenschappers tot op hoge leeftijd actief blijven in hun vakgebied. Kunstenaars gaan immers niet met pensioen. Het Rosa Spier Huis biedt bewoners én kunstenaars van buiten een podium om hun inspiratie te delen met het publiek. Met een hoogwaardig culturele programmering vormt het huis een bijzondere ontmoetingsplaats voor kunstenaars en kunstliefhebbers, jong en oud.

Binnen het Rosa Spier Huis is een (onbezoldigde) functie ontstaan voor: Lid Cliëntenraad, zijnde bewoner of vertegenwoordiger van een bewoner van het Zorggebouw of een extern lid met kennis/ervaring in (medezeggenschap) de Zorg.

Inrichting
Momenteel zijn 2 beoogde (en benoembare) leden met elkaar in gesprek. I.v.m. de vereiste samenstelling wordt nog één lid gezocht.
De CR is het medezeggenschapsorgaan van de organisatie, waarin bewoners inspraak hebben in het beleid. De CR kan daartoe gevraagd en ongevraagd advies geven en heeft m.b.t aangelegenheden die direct van invloed zijn op het dagelijks leven van cliënten, in het kader van de WMCZ, instemmingsrecht.. Middels de “medezeggenschapsregeling RSH 2021” geeft RSH invulling en uitvoering aan de op haar rustende verplichtingen en verantwoordelijkheden m.b.t. medezeggenschap van cliënten, zoals vastgelegd in de WMCZ.
• De CR bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden
• De CR vergadert 6 x per jaar met de Bestuurder/Directie.
• De CR heeft regelmatig overleg met de achterban en organiseert daartoe minimaal 1x per jaar een bewonersvergadering. De CR kan daarnaast spreekuren houden voor de achterban. Dit is door hen zelf nader in te vullen
• De zittingstermijn is 3 jaar. Eén lid is maximaal één maal herbenoembaar.
• Het Rosa Spier Huis kent een reis- en onkostenregeling.

Verwachtingen
De nieuwe leden kiezen zelf uit hun midden een voorzitter en dragen deze voor aan de Bestuurder. De volgende rollen zijn te verdelen:
• Voorzitter
• Secretaris
• Lid

Samenstelling CR
Het is van belang dat de CR representatief is voor Cliënten met een WLZ-indicatie.
Aantal leden: minimaal 3 maximaal 5

Profielschets alle leden
• Maakt onderscheid tussen:
– Persoonlijke belangen en algemeen cliëntenbelang
– Hoofd- en bijzaken
– Cliëntenbelang en organisatiebelang
• Bekend met ontwikkelingen in de zorg
• Teamplayer: goede sociale en communicatieve vaardigheden
• Is integer, kan omgaan met vertrouwelijke informatie
• Heeft interesse in alle onderdelen van het RSH
• Enthousiast, respectvol en gemotiveerd
• Wil meewerken aan samen verder professionaliseren van medezeggenschap
• Heeft tijd en is goed bereikbaar
• Bereidheid enige scholing te volgen op het gebied van medezeggenschap
• Is familielid, mantelzorger of vertegenwoordiger óf belangstellende met aantoonbare kennis en/of ervaring in/met een vergelijkbare positie en/of organisatie.

Informatie
Voor nadere informatie over deze functie kan contact worden opgenomen met de bestuurder, Herold van den Berg, 035-5386797.

Heeft u interesse? Mail dan een motivatie en Curriculum Vitae naar h.vd.berg@rosaspierhuis.nl ,

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

 

REAGEER