Lid Raad van Toezicht

07 januari 2019

Lid Raad van Toezicht – Op bindende voordracht van de Cliëntenraad

Het Rosa Spier Huis is een woon- en werkgemeenschap van oudere kunstenaars. Zij wonen in het Rosa Spier Huis onder gelijkgestemden, met een atelier of muziekstudio en een podium aan huis. Met de zorg en ondersteuning van onze betrokken medewerkers, kunnen zij tot op hoge leeftijd hun vak blijven beoefenen en het leven dat zij gewend waren voortzetten.Het Rosa Spier huis biedt bewoners, maar ook kunstenaars van buiten een podium, om hun inspiratie te delen met het publiek. Met een eigen concert- en theaterzaal, expositieruimte en een hoogwaardig culturele programmering, vormt het huis een bijzondere ontmoetingsplaats voor kunstenaars en kunstliefhebbers, jong en oud. Het Rosa Spier Huis vernieuwt, aan de Hector Treublaan in Laren bouwen we een nieuw huis, met meer ruimte voor meer bewoners en nog meer culturele activiteiten.

Aanleiding
Per 1 mei 2019 treedt een lid van de Raad van Toezicht terug vanwege het volmaken van de tweede termijn. Dit lid was voorgedragen door de Cliëntenraad. Conform de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen heeft de Cliëntenraad het recht een bindende voordracht te doen ter vervulling van één zetel.

Algemeen
De Raad van Toezicht kent vijf leden. De leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar en kunnen eenmaal herbenoemd worden. De leden hebben ook zitting in de Audit Commissie of in de Remuneratie commissie. De Raad van Toezicht vergadert circa 8 keer per jaar. De Audit commissie vergadert minimaal twee keer per jaar en Remuneratie Commissie overlegt minimaal 1 keer per jaar met de Cliëntenraad en Ondernemingsraad. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks haar eigen functioneren. Daarnaast zal het lid Raad van Toezicht dat de bewoners vertegenwoordigt in de RvT, ook voldoende tijd met bewoners en de Cliëntenraad doorbrengen.
De Rosa Spier Stichting kent een éénhoofdig bestuur.

Functieprofiel:
* Heeft bestuurlijke kwaliteiten, ervaring in de (ouderen-)zorg en een aantoonbare affiniteit met de cultuursector;
* Is enthousiast over de visie, missie en doelstellingen van het Rosa Spier Huis;
* Is zeer geïnteresseerd in het wel en wee van de bewoners, aangezien hij/zij de vertegenwoordiger in de RvT namens de Cliëntenraad zal zijn;
* Heeft een academisch denkniveau;
* Is onafhankelijk en integer;
* Beschikt over een relevant netwerk (bijv. in de zorg, de kunst en bij de overheid) dat hij/zij bereid is in te zetten;
* Beschikt over het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van het bestuur te toetsen;
* Is een teamspeler en heeft het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
* Vindt het vanzelfsprekend en noodzakelijk om elkaar aan te spreken;
* Kent het verschil tussen toezicht houden en besturen;
* Reflecteert op eigen handelen als lid raad van toezicht en op het functioneren van de gehele raad;
* Is minimaal 4 jaar beschikbaar voor deze functie.

Beloning
De aanstelling van een lid raad van toezicht vindt in principe plaats voor een periode van 4 jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming voor één periode van maximaal 4 jaar.  De Raad van Toezicht ontvangt een vergoeding op basis van de Wet Normering Topinkomens (WNT 2) en de daarbij behorende Ministeriële Regeling,

Werving en selectieprocedure
Uw CV en motivatie kunt u mailen tot uiterlijk 28 januari 2019 naar, f.bekkers@rosaspierhuis.nl, secretaresse Raad van Toezicht. Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen met dhr. R. Snoek, lid CR, rwasnoek@planet.nl of mevr. L. de Vrieze, lid CR, liendevrieze@planet.nl.

De Cliëntenraad heeft besloten dat de selectieprocedure in gezamenlijkheid met een afvaardiging van de Raad van Toezicht zal plaatsvinden. De selectiecommissie bestaat dus uit een afvaardiging van leden van de Cliëntenraad én één lid van de Raad van Toezicht. De geselecteerde kandidaten zullen in de week van 25 februari 2019 uitgenodigd worden voor een sollicitatiegesprek. Hierbij zal ook de bestuurder aanwezig zijn. De Cliëntenraad draagt vervolgens de beoogde kandidaat voor aan de Raad van Toezicht.

REAGEER