Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Rosa Spier Huis

In de Algemene Voorwaarden van het Rosa Spier Huis leest u over de voorwaarden voor kaartverkoop, aansprakelijkheid, disclaimer en privacy.

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden van het Rosa Spier Huis (verder te noemen: ‘RSH’ en/of de ‘Organisator’), gevestigd te (1251CP) Laren aan de Esseboom 2.

Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die op enigerlei wijze, direct of indirect, met RSH een overeenkomst aangaat.

RSH: de partij waarmee de klant op enigerlei wijze, direct of indirect, een overeenkomst aangaat.

Voorstelling: de publieke of besloten gebeurtenis waarbij een voorstelling van artistieke aard wordt opgevoerd.

Locatie: de plaats waar de voorstelling plaats vindt.

Organisator: de partij die verantwoordelijk is voor de organisatie van de Voorstelling.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en RSH ter zake van het bijwonen van een voorstelling van RSH.

Partijen: RSH en de klant gezamenlijk.

Kaart(en): het toegangsbewijs in de vorm van e-ticket dan wel hard ticket voor een Voorstelling.

Entreegeld: de prijs van een toegangsbewijs, zonder inbegrip van eventuele extra kosten doch inclusief kosten voor de garderobe en een pauzedrankje.

Website van RSH: www.rosaspierhuis.nl.

2. De onderhavige ‘algemene voorwaarden’ zijn van toepassing op, en maken integraal onderdeel uit van de ‘overeenkomst’ tussen partijen, ongeacht de wijze waarop de overeenkomst wordt gesloten, ter zake van het bijwonen van een voorstelling van RSH in haar eigen concertzaal.

3. RSH zal al het mogelijke verrichten om het bezoek op de locatie naar wens van de klant te laten verlopen. RSH zal optimale zorgvuldigheid jegens de Klant betrachten. RSH zal tevens trachten de Voorstelling(en) ongestoord te laten plaatsvinden. RSH spant zich in eventuele overlast of ongemak voor de Klant tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de Klant zo veel mogelijk te waarborgen.

II. Informatie, speciale wensen, kortingsacties en kosten

1. RSH biedt kaarten te koop aan voor haar eigen voorstellingen. Zij behoudt zich het recht voor cast, crew, productie elementen, locatie, prijs of datum van de voorstelling te wijzigen. Wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Alle informatie over een voorstelling en de beschikbaarheid van kaarten, die door RSH aan de klant wordt verstrekt, wordt te allen tijde vrijblijvend en zonder dat daaraan rechten kunnen worden verleend verstrekt.

2. Indien de klant met betrekking tot zijn of haar boeking voor kaarten speciale wensen heeft, dan kan de boeking enkel telefonisch plaatsvinden. RSH dient op het moment van boeking door de klant op eventuele speciale wensen te worden geattendeerd. Speciale plaatsen voor bijvoorbeeld rolstoelen c.q. minder validen zijn te allen tijde alleen verkrijgbaar op basis van beschikbaarheid.

3. Om in aanmerking te komen voor de korting op toegangskaarten, dient men te beschikken over de ‘vriendenvoucher’. Deze kan men via de website kopen.

Kortingen gelden nooit met terugwerkende kracht.

III. Manieren van betalen

1. De volgende betaalwijzen zijn mogelijk:

• online boeking: iDEAL);

• bij reservering op locatie (aan de kassa): PIN-betaling of á contant;

• RSH behoudt zich het recht voor om per voorstelling naar eigen inzicht bovenstaande betaalwijzen te beperken en/of uit te breiden.

2. Alle kaartprijzen van RSH worden in euro’s en inclusief BTW gecommuniceerd.

Eventuele veranderingen in BTW tarieven komen ten laste van de klant/opdrachtgever.

3. Indien klant/opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen jegens RSH voldoet, vervalt de reservering.

IV. Totstandkoming van de overeenkomst bij betaling

1. RSH verkoopt haar kaarten via haar website en aan de balie van het Rosa Spier Huis.

2. Indien er sprake is van een betaling naar aanleiding van een boeking via de website van RSH, komt de overeenkomst tot stand c.q. wordt definitief indien en zodra:

– RSH (autorisatie van) de betaling van de klant heeft ontvangen, en

– RSH de klant per mail heeft bevestigd dat de overeenkomst tot stand is gekomen.

3. Indien RSH geen autorisatie van de betaling door de klant ontvangt, dan ontvangt de klant bericht van het mislukken van de transactie en van het niet tot stand komen van een overeenkomst. Aan het uitblijven van een dergelijk bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

4. Kaarten kunnen na aanschaf door de koper niet geruild of geannuleerd worden.

V. Toegangsbewijzen en prijzen

1.Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.

2. Het toegangsbewijs dient te worden getoond bij binnenkomst van de locatie en bij betreding van de zaal.

3. RSH behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te reserveren kaarten.

4. De kaarten na ontvangst van de betaling zo spoedig mogelijk (elektronisch) verzonden naar het door de klant ingevoerde (e-mail)adres.

5. Na ontvangst van de bestelde kaarten dienen deze door de klant te worden gecontroleerd.

VI. Aansprakelijkheid

1. Het verblijf van de Klant in het Gebouw is voor zijn/haar eigen rekening en risico.

2. RSH is slechts aansprakelijk voor door de Klant geleden zaaks- en/of gevolgschade of de Klant toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van RSH en/of zijn functionarissen, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen RSH verzekerd is, dan wel, naar redelijkheid en billijkheid, verzekerd had behoren te zijn en voor het daarin gehanteerde maximumbedrag. De aansprakelijkheid van het RSH wordt ondermeer uitgesloten voor:

a. schade tengevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen door RSH ingeschakelde personen en huurders van (ruimten in) het Gebouw en de door deze derden ingeschakelde personen;

b. schade tengevolge van het niet opvolgen van door de functionarissen van RSH gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen;

c. (gevolg-)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van de evenementen waarop de overeenkomst tussen RSH en de Bezoeker betrekking heeft;

d. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere klanten/bezoekers.

e. Alle overige indirecte schade

3. Indien en voor zover de voorstelling door de organisator wordt geannuleerd, zal RSH aan de klant de ticketprijs vergoeden, voor zover deze aantoonbaar is voldaan aan RSH. RSH aanvaardt in zodanig geval nimmer aansprakelijkheid voor eventuele direct of indirect gemaakte (on)kosten en/of uitgaven en/of enige andere schade die de klant mocht lijden. RSH streeft ernaar om de klant via de website en/of per mail zoveel mogelijk te informeren over eventueel geannuleerde voorstellingen.

4. Indien en voor zover RSH ten gevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de klant kan voldoen, kan de klant daar geen enkel recht op schadevergoeding aan ontlenen.

5. Onder overmacht wordt onder meer verstaan elke van de wil van RSH onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse overheden, overlijden van een of meer leden van het Koninklijk Huis, ernstige calamiteiten, brand, stakingen, falen van en schade aan apparatuur en apparatuur van besturingssystemen, stremming/staking van vervoer, overstroming, uitsluitingen en sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in binnen als in buitenland, ten gevolge waarvan naleving van de Overeenkomst redelijkerwijze niet meer van RSH verlangd kan worden. RSH draagt geen bewijsplicht ten aanzien van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van (een) dergelijke situatie(s) van overmacht.

6. RSH aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies van kaarten door de klant door welke oorzaak dan ook. Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van de kaarten.

VII. Klachten

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst tussen RSH en de klant dienen de directie van RSH binnen acht dagen nadat de uitvoering van de overeenkomst heeft plaatsgevonden bij aangetekend schrijven te bereiken. Klachten die na deze termijn worden ingediend worden door RSH niet in behandeling genomen.

2. Reclame is niet mogelijk met betrekking tot onder meer, doch niet uitsluitend de volgende, niet door RSH te vermijden, klachten en omstandigheden, en leiden derhalve nimmer tot enige verplichting tot schadevergoeding aan de zijde van  RSH:

a. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op wijzigingen in het programma, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, wijzigingen in de persoon(en) van optredenden, in de samenstelling van het programma, annuleringen of verschuivingen van evenementen naar een andere datum;

b. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de kwaliteit van de Voorstelling waarop de overeenkomst tussen RSH en de klant betrekking heeft;

c. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers of wederrechtelijke indringers daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest; bij herhaalde overlast of ongemak door bepaalde, nader te identificeren bezoekers zal RSH het mogelijke verrichten om deze bezoekers in de toekomst zo nodig de toegang te ontzeggen;

d. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden aan de locatie, dan wel op de gevolgen van deze onderhoudswerkzaamheden die redelijkerwijs op dat moment mochten worden verricht;

e. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten op de locatie;

k. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak door stakingen van het openbaar vervoer;

l. klachten omdat de klant de toegang tot de zaal is ontzegd vanwege de omstandigheden dat de voorstelling in deze zaal reeds een aanvang heeft genomen.

VIII. Website

1. De teksten, de databank met ter beschikking gestelde gegevens, de paginavormgeving en de foto’s en illustraties van de website maken het voorwerp uit van intellectuele eigendomsrechten van RSH dan wel derden waarmee RSH dienaangaande afspraken heeft (gemaakt). Iedere verspreiding, reproductie, verkoop of andere exploitatie van de werken op enigerlei wijze verbonden met de Website, ongeacht de wijze of de vorm ervan, al dan niet met winstbejag, is strikt verboden zonder de schriftelijke voorafgaande toestemming van RSH. Het opslaan van informatie van de Website van RSH of aanverwante diensten in een database is uitdrukkelijk verboden.

2. RSH wendt alle redelijke middelen aan om de informatie op haar website volledig, correct en up-to-date te houden. Zij geeft echter geen enkele waarborg hieromtrent, en kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade die iemand zou lijden als gevolg van het bezoek aan of het gebruik van de website.

IX. Gedragsregels organisator / locatie

1. Gedurende zijn/haar verblijf op de locatie dient de klant zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte Voorstelling geldende regels van fatsoen te gedragen. De klant is in dit verband tevens verplicht de door de als zodanig kenbare functionarissen van RSH gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen.

2. Het is de klant onder meer verboden:

a. aan derden op de locatie goederen en schriftelijk informatie zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;

b. (huis-)dieren op de locatie in te brengen;

c. etenswaren en/of (alcoholische) consumpties op de locatie mee te brengen;

d. naar het oordeel van een functionaris van RSH gevaarlijke en/of voor de bezoekers hinderlijke voorwerpen of stoffen op de locatie in te brengen c.q. met zich mee te voeren;

e. drugs op de Locatie mee te nemen en/of te gebruiken.

f. ruimten met een aanduiding ‘privé’ te betreden.

3. In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid zulks redelijkerwijze vereist, kan de bedrijfsleiding van RSH inzage verlangen in door de klant meegevoerde (hand-)bagage. De Organisator, het beveiligingspersoneel en/of de politie zijn gerechtigd de klant voorafgaand aan de voorstelling te fouilleren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in beslag te nemen, nadat daarvoor toestemming is verleend of indien sprake is van een verdenking in de zin van artikel 27 van het Wetboek van Strafvordering. Wanneer de gevraagde toestemming niet wordt verleend, hebben de organisator, het beveiligingspersoneel en/of de politie het recht betrokkene de toegang te weigeren. In beslag genomen voorwerpen worden na afloop van de voorstelling aan de eigenaar teruggegeven, tenzij sprake is van wettelijk verboden voorwerpen.

4. De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om bezoekers die na aanvang van de voorstelling arriveren de toegang tot de locatie te ontzeggen, zonder dat de klant enig recht op vergoeding van zijn/haar kaart geldend kan maken.

5. Het is de klant verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van RSH, foto-, video-, film-, geluids- en andere opnameapparatuur op de locatie bij zich te hebben of genoemde apparatuur zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van RSH te gebruiken. Telefoontoestellen of andere middelen van draadloze communicatie moeten voor het betreden van de zaal buiten gebruik gesteld worden. De als zodanig kenbare functionarissen van RSH zijn bevoegd om afgifte te vorderen van eventueel aangetroffen apparatuur en deze gedurende het verblijf van de klant op de Locatie in bewaring te nemen. Bij weigering van medewerking kan de klant de (verdere) toegang tot de locatie worden ontzegd, zonder dat de klant enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van zijn/haar kaart.

6. De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om van de voorstelling beeld- en/of geluidsopnamen te (laten) maken. De klant verklaart zich bekend en akkoord met het voorgaande en doet nu reeds voor alsdan afstand van het recht zich te verzetten tegen gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis in het kader van de openbaarmaking en verveelvoudiging van genoemde opnamen.

X. Privacy

1. De klant gaat er uitdrukkelijk mee akkoord om correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd tijdens het on-line bestelproces van de toegangskaart.

2. RSH verwerkt de persoonsgegevens van de klant in overeenstemming met Europese Privacywetgeving AVG. De gegevens zullen door RSH in een automatisch systeem verzameld  en gebruikt worden voor het toelichten, vormgeven of wijzigen van de Overeenkomst in de mate waarin dit nodig is. Door het aangaan van een overeenkomst geeft de klant ondubbelzinnige toestemming aan RSH voor de verwerking van de gegevens, zoals ingevuld tijdens het bestelproces.

3. Elke klant die zijn identiteit bewijst, is gerechtigd om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en om verbeteringen hieraan aan te brengen, mits voorafgaand aan een gedagtekend en ondertekend schriftelijk verzoek.

XI. Beëindiging van de overeenkomst en aanvullende bepalingen

1. De klant kan de overeenkomst nimmer ontbinden en/of opzeggen.

2. RSH behoudt zich alle rechten voor om de algemene voorwaarden en de inhoud van de website te allen tijde, en zonder voorafgaande verwittiging, te wijzigen. De wijzigingen worden van kracht vanaf het moment dat zij op de website verschijnen, tenzij anders bepaald.

Toepasselijk recht / Bevoegde rechter

Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de Klant en RSH is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de Klant en RSH voortvloeien worden ter uitsluitende berechting voorgelegd aan een bevoegde rechter.

XII. Privacywetgeving

Wanneer u bij RSH een kaartje koopt of Vriend wordt van Stichting Vrienden van het Rosa Spier Huis, worden door ons persoonsgegevens verzameld en bewaard in het kaartverkoopsysteem Ticketmatic. Op basis van de toepasselijke privacywetgeving, kwalificeren wij ons als verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

Wij hechten waarde aan uw recht op privacy en streven ernaar uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, en specifiek de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018.