Rosa Spier Huis Laren - Logo

De mensen die het mogelijk maken

Medewerkers en vrijwilligers, met passie voor het huis en haar bewoners

Organisatie Rosa Spier Huis

Het Rosa Spier Huis is een kleine en flexibele zorgorganisatie zonder winstoogmerk met als doel zorg te verlenen aan oudere kunstenaars, musici of wetenschappers.

Expositie Lussanet in Rosa Spier Huis Laren - gratis entree

Organisatie

Het Rosa Spier Huis is een klein, flexibele organisatie zonder winstoogmerk. Bij ons draait het om het bieden van directe zorg en dienstverlening aan onze bewoners, waarbij hun welbevinden centraal staat. Lees meer over onze (toekomst)visie en werkwijze in het meerjarenbeleidsplan.

Het Rosa Spier Huis is onderdeel van de Rosa Spier Stichting. Onze organisatie wordt geleid door de bestuurder in nauwe samenwerking met de adjunct-directeur en een enthousiast team. Verder is er een Raad van Toezicht. De medezeggenschap van bewoners wordt uitgevoerd door de Cliëntenraad, die van de medewerkers door de Ondernemingsraad.

Meerjarenbeleidsplan

In het meerjaren beleidsplan van het Rosa Spier Huis vindt u onze missie&visie, strategische agenda, organisatie informatie en financiele informatie.

Download hier het meerjarenbeleidsplan

Rosa Spier Huis Bejaardentehuis Verzorgingstehuis Oudere Kunstenaars Laren (Nh) in het Gooi

Bestuur, Directie en Raad van Toezicht

Bestuur en directie

Herold van den Berg - Bestuur - Directie Rosa Spier Huis Laren
Herold van den Berg - Directeur en bestuurder

Raad van Toezicht (1 juli 2022)

Dhr. R.E.C.S. Hoogma

Dhr. R.E.C.S. Hoogma

Voorzitter

Dhr. L. Hennink

Dhr. L. Hennink

Lid Raad van Toezicht

Mw. J.J. Hellinga

Mw. J.J. Hellinga

Lid Raad van Toezicht

Mw. L.M. van der Goes van Naters - Hijmans

Mw. L.M. van der Goes van Naters - Hijmans

Lid Raad van Toezicht

De ondernemingsraad

Medezeggenschap van medewerkers is geregeld in de Wet op de Ondernemingsraden. De OR kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Bijvoorbeeld over kwaliteit en hygiëne maar ook over privacy. De OR werd actief betrokken bij de nieuwbouwplannen en ingebruikname daarvan. De adviezen wegen altijd zwaar mee in de besluitvorming.

De cliëntenraad en de huurdersvereniging

De cliëntenraad is de vertegenwoordiging van de bewoners. De CR is samengesteld uit bewoners en/of hun kinderen/vertegenwoordigers. De cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. Medezeggenschap voor bewoners is wettelijk geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). 
De huurdersvereniging behartigt de belangen van de bewoners van de appartementen voor zelfstandig wonen.

Organogram

U kunt het organogram ook middels onderstaande button downloaden.