Privacy

Privacy verklaring Rosa Spier Huis Laren

Hier vindt u informatie omtrent gegevensverzameling en privacy alsook het Cookiebeleid op de website van het Rosa Spier Huis in Laren (Nh)

Rosa Spier Huis
Stichting Esseboom
Stichting Nieuw Rosa Spier
Huis
Stichting Vrienden van het Rosa Spier Huis
Hierna te noemen Rosa Spier Huis

Wij respecteren uw privacy en zijn toegewijd om uw persoonsgegevens te beschermen. In deze privacyverklaring informeren wij u over de persoonsgegevens die Rosa Spier Huis van u verzamelt en verwerkt, inclusief alle informatie die u verstrekt door gebruik te maken van de website, wanneer u e-mailt, wanneer u uw contactgegevens invult op de website, wanneer u aangeeft op de hoogte te willen worden gehouden van nieuwe evenementen of wanneer u gebruik maakt van de social media zoals Twitter, Facebook en YouTube. Verder informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen en welke rechten u met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft. Daarmee handelt Rosa Spier Huis conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), deze verordening geldt voor de Europese Unie van 25 mei 2018.

Het is van belang dat u deze privacyverklaring leest, zodat u zich bewust bent van hoe en waarom wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Contactgegevens

Rosa Spier Huis ziet het als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Rosa Spier Huis heeft daarom een functionaris gegevensbescherming aangesteld die onder andere verantwoordelijk is voor de beantwoording van uw vragen in verband met deze privacyverklaring. Indien u vragen hebt over deze privacyverklaring of wanneer u uw rechten wilt uitoefenen, dan kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via onderstaande contactgegevens:

Rosa Spier Stichting
T.a.v. Functionaris gegevensbescherming
Hector Treublaan 97
1251 CG Laren
E-mailadres: privacy@rosaspierhuis.nl
Telefoonnummer: 035-5386797

Persoonsgegevens

Om onze website en de diensten via de website aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip persoonsgegeven wordt alle informatie bedoeld over een persoon die daarmee geïdentificeerd kan worden. Hieronder wordt geen informatie verstaan waarmee de identiteit van een persoon niet (meer) te achterhalen is, oftewel geanonimiseerde gegevens.

 

Van wie verzamelt Rosa Spier Huis persoonsgegevens

 • (aspirant) Bewoners
 • Verwanten
 • Vrijwilligers
 • Sollicitanten
 • Werknemers
 • Leveranciers
 • Zelfstandigen
 • Klanten
 • Vrienden

Welke persoonsgegevens verzamelt Rosa Spier Huis

Rosa Spier Huis verzamelt, gebruikt, verstrekt en slaat de volgende persoonsgegevens van u op (dit gebeurt alleen indien dit van belang is voor het uitvoeren van haar taak als zorgverlener, werkgever of anderszins):

 • Identiteitsgegevens: initialen, voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, (kopie) ID-bewijs, (kopie) werkvergunning, (kopie) verblijfsvergunning;
 • Bijzondere persoonsgegevens: BSN, ras of etnische afkomst, godsdienst of levensovertuiging, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid, seksuele leven;
 • Contactgegevens: telefoonnummer, straat en huisnummer, postcode en woonplaats, land, e-mailadres;
 • Profielgegevens: aankopen van tickets voor een evenement of een donatie aan Vrienden Rosa Spier Huis, curriculum vitae, werkervaring, deskundigheid, opleiding -en scholingsgegevens, (kopie) getuigschriften, referenties, (kopie) pasfoto;
 • Financiële gegevens: bankrekeningnummer, polis- of klantnummer zorgverzekeraar;
 • Technische gegevens: IP-adres, browsertype, besturingssysteem, serviceprovider;
 • Gebruiksgegevens: informatie over hoe u de website gebruikt;
 • Marketinggegevens: uw voorkeuren om marketing e-mails te ontvangen.

Hoe verzamelt Rosa Spier Huis uw persoonsgegevens

Rosa Spier Huis gebruikt de volgende manieren om uw persoonsgegevens te verzamelen:

 • Rechtstreeks: u verstrekt Rosa Spier Huis uw identiteitsgegevens, contactgegevens, profielgegevens, financiële gegevens en marketinggegevens door met ons contact op te nemen via de post, telefoon, e-mail, op een vacature te reageren, een inschrijfformulier in te vullen of een andere vorm van aanmelding om bij Rosa Spier Huis te komen wonen, een afspraak te maken voor een rondleiding door het Rosa Spier Huis, een ticket voor een evenement te kopen of een bijdrage aan Stichting Vrienden Rosa Spier Huis of Stichting Nieuw Rosa Spier Huis te doneren.
 • Geautomatiseerd: wanneer u gebruik maakt van de website, verzamelt Rosa Spier Huis automatisch technische gegevens van u over uw browseactiviteiten. Rosa Spier Huis verzamelt deze informatie door gebruik te maken van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Rosa Spier Huis wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Voor meer informatie kunt u het cookiestatement raadplegen.
 • Camera: Wij gebruiken camera’s om ons gebouw en onze mensen te beveiligen. Deze beelden worden 30 dagen bewaard en daarna vernietigd. De beelden kunnen alleen ingezien worden door daartoe geautoriseerde personen.

Wanneer gebruikt Rosa Spier Huis uw persoonsgegevens

Rosa Spier Huis gebruikt uw persoonsgegevens alleen wanneer de wet- en regelgeving dat toestaat. Wij gebruiken uw persoonsgegevens in de volgende situaties:

 • Overeenkomst: de verwerking van persoonsgegevens die voorvloeien uit de door u afgesloten overeenkomsten met het Rosa Spier Huis of de door u afgenomen diensten dan wel producten van het Rosa Spier Huis. Wanneer u ervoor kiest deze persoonsgegevens niet met het Rosa Spier Huis te delen, dan zijn wij mogelijk niet in staat onze diensten, zoals omschreven in de overeenkomsten, uit te voeren.
 • Gerechtvaardigd belang: wanneer de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor bedrijfsdoeleinden en uw belang en/of uw fundamentele rechten niet prevaleren boven deze bedrijfsdoeleinden.
 • Wet: de verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Wanneer u ervoor kiest deze persoonsgegevens niet met Rosa Spier Huis te delen, dan bestaat het risico dat wij de betreffende werkzaamheden zoals omschreven in de wet niet kunnen uitvoeren.
 • Toestemming: in bepaalde situaties kunnen wij slechts met uw toestemming uw persoonsgegevens verwerken. U kunt uw gegeven toestemming om persoonsgegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat de toestemming wordt ingetrokken, mogen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken. Indien u onder curatele bent gesteld of voor u een bewind of mentorschap is ingesteld, dan dient uw wettelijk vertegenwoordiger toestemming te geven voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Deze toestemming hebt u nodig wanneer uw persoonsgegevens alleen mogen worden verwerkt indien daarvoor toestemming is gegeven.

Waarvoor gebruikt Rosa Spier Huis uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Zorg- en dienstverlening: om de juiste zorg- en dienstverlening aan u te bieden;
 • Rondleiding: om een afspraak te maken om u te kunnen rondleiden door het Rosa Spier Huis;
 • Vacature: om contact met u op te kunnen nemen naar aanleiding van uw reactie op een vacature op onze website;
 • Contact: om contact met u te kunnen opnemen naar aanleiding van bijvoorbeeld uw vraag of uw verzoek om meer informatie over ons;
 • Ticket: om uw ticket voor een evenement in behandeling te nemen;
 • Promotie: om u te informeren over nieuwe evenementen en acties;
 • Vriend: om uw donatie te kunnen registreren en u vriendenvoordeel aan te bieden;
 • Veilige en toegankelijke website: om de website veilig en bereikbaar te houden;
 • Werkgeverschap: om uitvoering te geven aan de overeenkomsten gesloten met medewerkers en vrijwilligers en te voldoen aan de cao;
 • Wet en regelgeving: om te voldoen aan wet- en regelgeving;
 • (potentiële) zakelijke relaties: om uitvoering te geven aan de overeengekomen werkzaamheden.

 

Rosa Spier Huis gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor zij de gegevens heeft verzameld. Uitzonderingen hierop zijn het gebruik van uw gegevens voor een ander doel te gebruiken en u daarvoor toestemming hebt gegeven, indien het gebruik van de persoonsgegevens gebaseerd is op wetgeving om het algemeen belang te waarborgen of dit doel verenigbaar is met het doel waarvoor de persoonsgegevens aanvankelijk zijn verzameld.

Met wie deelt Rosa Spier Huis uw persoonsgegevens

Soms moeten wij de persoonsgegevens met andere partijen delen. Rosa Spier Huis kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar (potentiële) opdrachtgevers en relaties, leveranciers (bijvoorbeeld opleidingsinstanties), auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder bewerkers). Daarnaast kunnen wij uw gegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van u voor heeft gekregen.

Indien Rosa Spier Huis besluit om een externe partij in te schakelen om namens ons uw persoonsgegevens te verwerken, dan sluiten wij met deze partij daarvoor een verwerkersovereenkomst. Daarin komen wij overeen dat deze partij zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaat en zij deze gegevens beschermt in overeenstemming met de AVG. Een partij die namens Rosa Spier Huis uw persoonsgegevens verwerkt, krijgt alleen toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is om haar opdracht voor Rosa Spier Huis uit te voeren. Deze partij mag uw persoonsgegevens verder verwerken voor specifieke doelen in overeenstemming met onze instructies. Zij mag uw persoonsgegevens niet gebruiken voor eigen doeleinden.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Rosa Spier Huis doet er alles aan om uw persoonsgegevens adequaat te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding door onbevoegden. Rosa Spier Huis heeft daarvoor een datalek procedure ingericht. Wanneer er onverhoopt sprake is van een datalek, zullen wij contact met u opnemen wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang dat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij de persoonsgegevens verwerken. Als er een wettelijke bewaartermijn is, dan bewaren wij uw persoonsgegevens overeenkomstig de wet. Wanneer wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het uitvoeren van onze doeleinden of de wettelijke bewaartermijn is verstreken, dan worden uw persoonsgegevens vernietigd.

Uw rechten

De gegevens die wij van u verzamelen zijn persoonlijk. U hebt daarom de volgende rechten in relatie tot uw persoonsgegevens:

 • U mag ons vragen om inzage in uw persoonsgegevens.
 • U mag ons vragen om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens.
 • U mag ons vragen om een kopie van uw persoonsgegevens. Wij kunnen deze kopie – op uw schriftelijke verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat u dit zelf niet meer hoeft te doen.
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken.
 

De mogelijkheid bestaat dat wij specifieke informatie van u nodig hebben om onszelf ervan te verzekeren dat wij de juiste persoon voor ons hebben. Hierdoor zijn wij er zeker van dat persoonsgegevens niet bekend worden gemaakt aan andere personen die daartoe niet bevoegd zijn. Wij kunnen ook contact met u opnemen met betrekking tot uw verzoek, zodat wij uw verzoek sneller in behandeling kunnen nemen.

Wanneer u van uw recht gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen:

 • voor bewonersgegevens met uw EVV’er of met de bewonerscoördinator;
 • voor medewerkersgegevens met de personeelsadministratie;
 • voor overige gegevens met de functionaris gegevensbescherming rechtstreeks of via het mailadres privacy@rosaspierhuis.nl.

Wij proberen binnen een maand op uw verzoek te reageren. Soms kan het voorkomen dat het langer dan een maand duurt voordat wij kunnen reageren op uw verzoek, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een complex verzoek of wanneer er meerdere verzoeken zijn. In dat geval brengen wij u hiervan op de hoogte.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van Rosa Spier Huis voor indirecte schade, waaronder gevolgschade en inkomstenverlies, is in alle gevallen uitgesloten. Iedere eventuele aansprakelijkheid is daarnaast beperkt tot een bedrag van maximaal € 2.500 per gebeurtenis en maximaal € 5.000 per kalenderjaar. De aansprakelijkheid van Rosa Spier Huis zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

Links naar websites

Op de website van Rosa Spier Huis kunnen links naar andere websites staan. Rosa Spier Huis is niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacybescherming van deze websites. Wanneer u onze website verlaat, adviseren wij u om altijd de privacyverklaring van de betreffende website te raadplegen.

Wijziging privacyverklaring

Rosa Spier Huis kan de privacyverklaring wijzigen of aanvullen en zal gewijzigde versies van de privacyverklaring via een opvallende melding op de website weergeven. Wij geven bij deze melding aan wanneer de privacyverklaring voor de laatste keer is gewijzigd. Wij raden u aan om de nieuwe privacyverklaring door te nemen. Indien u niet instemt met de gewijzigde privacyverklaring, dan dient u te overwegen onze diensten niet langer te gebruiken. Door onze diensten te gebruiken nadat de privacyverklaring is aangepast, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent met de gewijzigde verklaring.

 

 

Cookiestatement

Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website. Daarnaast stellen cookies ons in staat om onze website te verbeteren, zodat de website snel blijft, de website veilig kan worden bezocht en fouten op de website kunnen worden opgespoord.

In deze cookiestatement informeren wij u over welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden deze cookies worden gebruikt.

Wat is een cookie

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Deze informatie kan bij uw volgende bezoek naar ons worden teruggestuurd. Zo kan onze website u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website.

Welke cookies gebruiken wij

Wij gebruiken de volgende cookies:

Functionele cookies
Onze website maakt gebruik van functionele cookies. Deze cookies worden gebruikt om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt. Zonder deze cookies werkt de site niet optimaal. Volgens de cookiewet hoeft voor deze categorie cookies geen toestemming te worden gevraagd.

Cookies uitschakelen of verwijderen

In de internetbrowser kunt u instellen dat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Daarnaast kunt u instellen dat cookies worden uitgeschakeld. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Ook kunt u cookies die al zijn geplaatst, verwijderen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen.

Het verschilt per browser hoe u dit kunt instellen. De meeste browsers geven hier uitleg over in de help-functie. Als u cookies uitschakelt of verwijdert, dan kan het zijn dat onze website minder goed werkt of dat u geen toegang hebt tot bepaalde gedeeltes van de website.