Betrokkenheid

De Cliëntenraad en Huurdersvereniging van het Rosa Spier Huis

Cliëntenraad en Huurdersvereniging

De Cliëntenraad (CR) en Huurdersvereniging van het Rosa Spier Huis in Laren zijn nauw betrokken bij het beleid en zorgverlening aan bewoners.

Cliëntenraad: betrokken bij beleid en bewoners (zorg)

De samenwerking is vastgelegd in een overeenkomst en een reglement. In het reglement is o.a. vastgelegd hoe de leden van de CR gekozen worden, de duur van het lidmaatschap en afspraken over de vergaderingen. Daarnaast bevat de overeenkomst afspraken over overlegvergaderingen en bevoegdheden van de CR. De CR kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. De adviezen wegen altijd zwaar mee in de besluitvorming. Naast regelmatige spreekuren voor bewoners vindt er vier maal jaar overleg plaats met de directie. De CR is lid van de NCZ (Netwerk Cliëntenraden Zorg).
De leden van de CR zijn voor bewoners gemakkelijk aanspreekbaar. Bewoners kunnen te allen tijde problemen en suggesties voorleggen aan de leden van de CR. Dat kan via het postvak bij de receptie, per mail naar clientenraad@rosaspierhuis.nl of tijdens de algemene bewonersvergaderingen. Tweemaal per jaar vindt een algemene bewonersvergadering plaats.
Per 8 juli 2022 is een nieuwe CR benoemd.

 

Huurdersvereniging: betrokken bij huurders van appartementen

Deze vereniging behartigt de belangen van de bewoners van de appartementen en stimuleert  de onderlinge betrokkenheid van de bewoners.

Het bestuur bestaat uit bewoners van de Residentie Rosa Spierhuis.

Zij brengt advies uit over de huurprijzen, de servicekosten, het onderhoud en ook de leefbaarheid in en om het Rosa Spier complex .

De huurdersvereniging stimuleert de betrokkenheid  o.a. door bewoners af te vaardigen in de diverse kunstkommissies betreffende theater , muziek en beeldende kunst.

Ook stimuleert zij de voortgang van diverse werkgroepen zoals fotografie, toneel, koor, museum, filosofie en bibliotheek.

De huurdersvereniging maakt contact met haar leden middels bewonersvergaderingen,  het huurdersbulletin en het thematisch tijdschrift “Rosa Proza “.

Een vereniging dus die u als nieuwe bewoner snel wegwijs maakt in onze culturele leefgemeenschap.

U wordt dan ook geacht lid te worden van de huurdersvereniging.

OMBUDSVROUW

De huurdersvereniging heeft een ombudsvrouw benoemd. Zij vormt het aanspreekpunt en de schakel tussen u als bewoner en het bestuur. Uw vragen en opmerkingen worden zo doorgeleid naar de direct verantwoordelijken.

Ombudsvrouw Helen Derksen-Heithuis ontvangt u elke laatste dinsdag van de maand van 11.00 uur tot 12.00 uur in de bibli0theek.

Contact via e-mail  : reinierth.derksen@hetnet.nl

Tel        : 06-15181453

De ombudsvrouw bezoekt nieuwe bewoners kort nadat u in de Rosa Spier Residentie bent komen wonen, zij neemt dan een inschrijfformulier mee om lid te worden van de huurdersvereniging.

Kosten van het lidmaatschap in 2024  : 15 euro per jaar.

Leden Cliëntenraad

Sylvia Reinold, voorzitter, dochter van bewoner

Caroline van Rhijn, lid, dochter van bewoner

Babette Greiner, lid, dochter van bewone

 

Jaarverslag CR 2023

Bestuur huurdersvereniging

Paul Winters                       voorzitter

Janneke Jongewaard         vice – voorzitter

Danny Reuvekamp             secretaris

Jan van Daal                       penningmeester

Eef Hurenkamp                   lid

Josee Meyer                        lid

Henriette Evenhuis             lid

Contact per email: info@residentierosaspierhuis.nl.

 

Clientenraad Rosa Spier Huis Laren