Betrokkenheid

De Cliëntenraad en Huurdersvereniging van het Rosa Spier Huis

Cliëntenraad en Huurdersvereniging

De Cliëntenraad (CR) en Huurdersvereniging van het Rosa Spier Huis in Laren zijn nauw betrokken bij het beleid en zorgverlening aan bewoners.

Cliëntenraad: betrokken bij beleid en bewoners (zorg)

De samenwerking is vastgelegd in een overeenkomst en een reglement. In het reglement is o.a. vastgelegd hoe de leden van de CR gekozen worden, de duur van het lidmaatschap en afspraken over de vergaderingen. Daarnaast bevat de overeenkomst afspraken over overlegvergaderingen en bevoegdheden van de CR. De CR kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. De adviezen wegen altijd zwaar mee in de besluitvorming. Naast regelmatige spreekuren voor bewoners vindt er vier maal jaar overleg plaats met de directie. De CR is lid van de NCZ (Netwerk Cliëntenraden Zorg).
De leden van de CR zijn voor bewoners gemakkelijk aanspreekbaar. Bewoners kunnen te allen tijde problemen en suggesties voorleggen aan de leden van de CR. Dat kan via het postvak bij de receptie, per mail naar clientenraad@rosaspierhuis.nl of tijdens de algemene bewonersvergaderingen. Tweemaal per jaar vindt een algemene bewonersvergadering plaats.
Per 8 juli 2022 is een nieuwe CR benoemd.

 

Huurdersvereniging: betrokken bij huurders van appartementen

De vereniging behartigt de belangen van de bewoners die in één van de 92 appartementen wonen: de Musicus, De Schrijver, De Beeldhouwer en De Schilder, samen genoemd de Residentie. Op de website van de vereniging, www.residentierosaspierhuis.nl vindt u alle informatie over de vereniging, evenals een videofilm over het doel en de betekenis van de vereniging, het bestuur en belangrijke stukken.

Leden Cliëntenraad

Sylvia Reinold, voorzitter, dochter van bewoner

Caroline van Rhijn, lid, dochter van bewoner

Babette Greiner, lid, dochter van bewone

 

Jaarverslag CR 2023

Bestuur huurdersvereniging

 

Paul Winters                       voorzitter

Janneke Jongewaard         vice – voorzitter

Danny Reuvekamp             secretaris

Jan van Daal                       penningmeester

Eef Hurenkamp                   lid

Josee Meyer                        lid

 

Contact per email: info@residentierosaspierhuis.nl.

 

Clientenraad Rosa Spier Huis Laren