Cliëntenraad

Op dit moment is er geen CR. Er is een sollicitatieprocedure gaande.

Cliëntenraad (CR)

Sinds 16 juni 2020
Rosa Spier Huis logo zonder teskst

Rosa Spier Huis logo zonder teskst

Rosa Spier Huis logo zonder teskst

Rosa Spier Huis logo zonder teskst

Rosa Spier Huis logo zonder teskst

Betrokken bij beleid en bewoners
De samenwerking is vastgelegd in een overeenkomst en een reglement. In het reglement is o.a. vastgelegd hoe de leden van de CR gekozen worden, de duur van het lidmaatschap en afspraken over de vergaderingen. Daarnaast bevat de overeenkomst afspraken over overlegvergaderingen en bevoegdheden van de CR. De CR kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. De adviezen wegen altijd zwaar mee in de besluitvorming.

Naast regelmatige spreekuren voor bewoners vindt er zes maal er jaar overleg plaats met de directie. Ook is een afvaardiging van de CR aanwezig bij gemiddeld 2 vergaderingen tussen de Raad van Toezicht en de Bestuurder en directie. De CR is lid van de NCZ (Netwerk Cliëntenraden Zorg). De CR wordt intensief en actief betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwbouw en de ingebruikname daarvan.

Gemakkelijk aanspreekbaar
De leden van de CR zijn voor bewoners gemakkelijk aanspreekbaar. Bewoners kunnen te allen tijde problemen en suggesties voorleggen aan de leden van de CR. Dat kan via de brievenbus van de CR, op het maandelijkse “spreekuur” en tijdens de algemene bewonersvergaderingen. Tweemaal per jaar vindt een algemene bewonersvergadering plaats.

contact per email: clientenraad@rosaspierhuis.nl