Cliëntenraad (CR) en Huurdersvereniging

Sinds 19 januari 2021

Cliëntenraad: betrokken bij beleid en bewoners
De samenwerking is vastgelegd in een overeenkomst en een reglement. In het reglement is o.a. vastgelegd hoe de leden van de CR gekozen worden, de duur van het lidmaatschap en afspraken over de vergaderingen. Daarnaast bevat de overeenkomst afspraken over overlegvergaderingen en bevoegdheden van de CR. De CR kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. De adviezen wegen altijd zwaar mee in de besluitvorming. Naast regelmatige spreekuren voor bewoners vindt er vier maal jaar overleg plaats met de directie. De CR is lid van de NCZ (Netwerk Cliëntenraden Zorg).
De leden van de CR zijn voor bewoners gemakkelijk aanspreekbaar. Bewoners kunnen te allen tijde problemen en suggesties voorleggen aan de leden van de CR. Dat kan via de brievenbus van de CR, op het maandelijkse “spreekuur” en tijdens de algemene bewonersvergaderingen. Tweemaal per jaar vindt een algemene bewonersvergadering plaats.
Het Rosa Spier Huis heeft momenteel geen Cliëntenraad, werving voor nieuwe leden zal begin 2022 gestart worden.

Leden Cliëntenraad:
Vacature Voorzitter
Vacature(s) leden
Er zijn momenteel vacatures, voor meer informatie kunt u contact opnemen met directie@rosaspierhuis.nl

Huurdersvereniging: betrokken bij huurders en bewoners
De vereniging behartigt de belangen van de bewoners die in één van de 92 appartementen wonen: de Musicus, De Schrijver, De Beeldhouwer en De Schilder, samen genoemd de Residentie. Op de website van de vereniging, www.residentierosaspierhuis.nl vindt u alle informatie over de vereniging, evenals een videofilm over het doel en de betekenis van de vereniging, het bestuur en belangrijke stukken.

Bestuur huurdersvereniging
:
Paul Winters, voorzitter
Henk van der Horst, vice-voorzitter
Judith Verhaar, secretaris
Jan van Daal, penningmeester
Danny Ruevekamp, lid
José Meijer, lid
Eric Zilverberg, lid
Contact per email: info@residentierosaspierhuis.nl.